Skip Navigation LinksLaw-Undergraduate-Program-(Turkish)

Hukuk Lisans Programı (Türkçe Tezli)

Derece: LL.B.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: Türkçe

Genel Bilgi

Eğitim esas olarak "Türk Hukuk Sistemi’ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki hukuk fakültelerinin eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Öğrencilerimiz herhangi bir fark dersi vermek zorunda kalmaksızın YÖK nezdinde diplomalarının denkliğini sağlayabilmektedirler. Hukuk Fakültesi, mesleğin icrasında faydalı olacak ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre değişen birçok seçmeli dersi de öğrencilerine sunmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Hukuk eğitiminin amacı, hukuk formasyonu kazandırmaya yönelik kavramlara, kurallara, ilkelere, kaynaklara hâkim olabilen, sorgulayabilen, etik ilke ve değerlere sahip hukukçular yetiştirmektir. İyi hukukçular yetiştirmek yanında dil bilen hukukçu olmanın öneminin de farkında olan Fakültemiz, öğrencilerine yoğun bir İngilizce dil programı sunmaktadır. Ayrıca, teorik dersler yanında pratik çalışmalarla öğrencilere muhakeme ve yorum yapma becerisi kazandırarak, onların karmaşık hukuki sorunları çözebilecek yeteneğe kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Olanaklar

Hukuk Fakültesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği anfiler ve sınıflar, öğrencilerin araştırma yaptıkları, ödevlerini hazırladıkları bilgisayar laboratuvarları, okuma salonu, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi, öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ve öğrencilerin yiyecek - içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinde, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin hukuk kitapları ve dergi koleksiyonu ile elektronik veri tabanları mevcuttur. Ayrıca Fakültemizde Prof. Dr. Esin Konanç Kitaplığında ve onun kapsamında Prof. Dr. Bakır Çağlar Koleksiyonu kapsamında öğrencilerin temel kaynak gereksinimlerini karşılayabilecek kitap, kanun ve süreli yayınların bulunduğu temel hukuk kitapları ile genel kültür kitapları yer almaktadır. Bunlara ek olarak tamamen bağışlarla oluşturulan “Özgür Kütüphane” uygulaması ile çok sayıda genel kültür kitapları öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş Bilgisayar ve Çalışma Salonu da mevcuttur. 2010-2011 Güz döneminden itibaren uygulanmaya başlanan "Kültürlü Hukukçu Programı" ile amaçlanan; bir kitap, film ya da tiyatro eserine ilişkin, öğrencilerin aktif biçimde katıldığı tartışmalar düzenleyerek, seçkin ve fark yaratan hukukçular yetiştirmektir. Ayrıca sanal mahkeme salonunda gerçekleştirdiğimiz kurgusal duruşmalarla, öğrencilerimize uygulamaya dönük somut hukuk problemlerinin çözümünde kullanacakları makro bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde her yıl düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet Sertifika Programı” ile amaçlanan; öğrencilerimizde kadına yönelik şiddet ve ev-içi şiddet hakkında farkındalık yaratmak, bu tür şiddet vakalarıyla mesleklerinde karşılaştıklarında gerekli donanıma sahip olmalarına katkıda bulunmaktır.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız, avukatlık, hâkimlik-savcılık, noterlik gibi münhasıran hukuk fakültesi mezunlarına açık alanları sınav, staj vb. koşulları sağlayarak seçebilirler. Ayrıca valilik, kaymakamlık, müfettişlik, uzmanlık gibi idari görevler alabilirler; öte yandan bankacılık ve finans sektörlerinde ve özel sektörün diğer alanlarında hukuk fakültesi mezunlarına açık tüm kapılardan girme şansını yakalayabilirler. Hukuk alanı, mezunlarına çok geniş bir yelpazede çalışabilme ve görev üstlenebilme ayrıcalığı, prestijli bir gelecek kurma olanağı sağlayan ender temel alanlardan birisidir.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1171 / 1644
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: hukuk.info@emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr

Derece: LL.B.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: Türkçe

Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
HKUK101 Medeni Hukuk - I
Medeni Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen özel hukukun en önemli dalını teşkil eder. Medeni Hukuk I: Türk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni ve 1'inci Kitab'ın konusunu oluşturan Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
1 4 4 - - 7
HKUK103 Roma Hukuku - I
Roma Hukuku I dersi: Şahsın Hukuku bağlamında bireyin status'ları: status libertatis, status civitatis, status familiae; ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir.
1 2 2 - - 4
HKUK131 Anayasa Hukuku - I
Anayasa Hukuku I başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
1 4 4 - - 7
HKUK133 Hukuka Giriş
Hukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.
1 3 3 - - 5
EKON121 Ekonomiye Giriş - I
Bu ders ekonomi dalı dışındaki alanlarda eğitim gören öğrencilere ekonomi biliminin temel kavram ve teorilerini vermektedir. Derste bir sosyal bilim dalı olarak ekonomi bilminin yeri ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi irdelenmekte; piyasa ekonomisi, arz talep dengesi, fiyat mekanizması, tüketici ve üretici teorileri, tam ve eksik rekabet ortamlarında kar makimizasyonu, faktör piyasaları ve gelir dağılımı konuları giriş düzeyinde ele alınmaktadır.
1 3 3 - - 4
ENGL155 Temel İngilizce - I 1 5 3 5 5 3
ENGL157 İngilizce - I 1 5 5 - - 3
Dönem 2
HKUK102 Medeni Hukuk - II
Medeni Hukuk II dersi Aile Hukuku'nu konu edinmiştir. Bu çerçevede: Evlenme, boşanma, karı kocanın karşılıklı vazifeleri, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri, evlat edinme, çocukların evlilik içinde doğup doğmadıklarına göre uygulanacak hükümler, ana babanın olmaması veya görevlerini yerine getiremedikleri hallerde çocuğun nasıl korunacağı incelenmektedir.
2 4 4 - - 8
HKUK104 Roma Hukuku - II
Roma Hukuku II dersinde: Borçlar Hukukunda borç ve alacak kavramları, temerrüt; sözleşmeler ile sözleşme benzerleri (Quasi Contractus) incelenir. Haksız fiil konusunda Poena davaları, kişisel suçların türlerine yer verilir. Aile Hukukunda evlilik, Manus, Dos, Patria Potestas (velayet) ve Tutella, cuva (vesayet) konuları anlatılır. Miras hukukunda ise tevarüs (successio universalis), mirasın iktisabı ve düşmesi: Acquisitio-Delatio; vasiyetname ile tevarüs, belli mal vasiyeti (legatum ve fideicommissum) açıklanır.
2 2 2 - - 4
HKUK132 Anayasa Hukuku - II
Anayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.
2 4 4 - - 8
ITEC190 Hukuk için Bilgisayar
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
2 2 2 1 - 3
EKON122 Ekonomiye Giriş - II
Temel makroekonimi; Ulusal gelirin belirlenmesi; Devletin rolü; Bankacılık sitemi; Enflasyon; İşsizlik ve gelişme problemleri
2 3 3 - - 4
ENGL158 İngilizce - IV 2 5 5 - - 3
ENGL156 Temel İngilizce - II 2 5 3 - 5 3
Dönem 3
HKUK203 Borçlar Hukuku - I (Genel Hükümler)
Bu derste borç ve borç ilişkisi kavramlarının niteliği, doğumu, türleri, en önemli borç kaynağı sayılabilecek hukuki işlemlerin, özellikle sözleşmelerin niteliği, türleri, kurulması ile buna bağlanan hüküm ve sonuçlar, borç ilişkisinin sona ermesi, sözleşmelerin ifası ve ifa edilmemesi ve bu konuda getirilen düzenlemeler incelenmektedir.
3 4 4 - - 6
HKUK211 Ceza Hukuku - I (Genel Hükümler)
Bu derste: Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; suç genel teorisi, suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Bu bağlamda: suçun kurucu unsurlarının sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler; suçun maddi unsuru, hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı, mütemadi, müteselsil ve itiyadi suç kavramları, teşebbüs kavramı; suçun manevi unsuru, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları; suçun hukuka aykırlık unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran meşru müdafaa, zaruret hali, kanunun emrini icra, yetkili merciin emrini icra gibi hukuka uygunluk nedenleri incelenmektedir.
3 4 4 - - 6
HKUK233 İdare Hukuku - I
İdare Hukuku I dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.
3 4 4 - - 5
HKUK257 Milletlerarası Hukuk - I
Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
3 3 3 - - 3
HKUK271 Kamu Maliyesi
Devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bu derste şu konular ele alınmaktadır: kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları, kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı; kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı; devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve Maliye politikaları.
3 2 2 - - 3
HKUK281 Genel Devlet Teorisi - I
Genel Devlet Teorisi dersinin amacı, Devlet Kuramı hakkında öğrencilere bilgi vermek ve öğrencileri soyut düşünmeye teşvik etmektir. Bu çerçevede "iktidar kavramı", "modern devletin oluşum süreci", "modern devletin yapısal unsurları", "modern devlette hukukun yeri ve işlevi", "modern siyasal sistemler" ana başlıkları altında modern devletin genel teorisi incelenmekte ve tartışılmaktadır. Ayrıca, devlet türleri ve teorileri ile devletin temel nitelikleri ve diğer topluluklarla karşılaştırılması gibi konular üzerinde durulmaktadır.
3 2 2 - - 2
ENGL255 Hukuk İngilizcesi - I
ENGL 255, Hukuk Fakültesindeki ikinci sınıf öğrencilerine yönelik hukuk İngilizcesi kursudur. Bu kurs öğrencilerin İngilizce seviyelerini Ortak Avrupa Dil çerçevesindeki B1 seviyesine kısmen yükseltmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu dersin ana amacı, hukuk İngilizce'sinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve hukuk ile ilgili mesleki dilin tanıtılmasıdır.
3 4 4 - - 3
AH01 Alan Seçmeli Dersi - I 3 2 3 - - 2
Dönem 4
HKUK204 Borçlar Hukuku - II (Genel Hükümler)
Bu derste şu konular işlenmektedir: Haksız eylemler; bir kişinin mal varlığında başkasının malvarlığı aleyhine ortaya çıkan sebepsiz kazanımların nedeni, koşulları, hüküm ve sonuçları; bu kazanımların tasfiyesinin nasıl olacağı; yasadan doğan diğer borç ilişkileri; borç ilişkilerinin üçüncü kişilerle olan bağlantıları.
4 4 4 - - 6
HKUK212 Ceza Hukuku - II (Genel Hükümler)
Ceza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,).
4 4 4 - - 5
HKUK234 İdare Hukuku - II
İdare hukuku I dersi ile bağlantılı olarak, öğrencilerin idarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
4 4 4 - - 6
HKUK258 Milletlerarası Hukuk - II
Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun kişisi olarak fertler, yabancıların statüsü; insan haklarının milletlerarası korunması; suçluların iadesi; milletlerarası kuruluşlar: temel ortak özellikler; Devlet niteliği olmayan topluluklar; milletlerarası alanlar, açık denizler (kıta sahanlığ ve münhasır ekonomik bölge) ve uzay; devletler arasında diplomatik ilişkiler; milletlerarası uyuşmazlıkların çözüm yolları, barışçı yollar ve zorlama yolları.
4 3 3 - - 3
HKUK272 Vergi Hukuku
Bu derste: Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir.
4 3 3 - - 3
HKUK282 Genel Devlet Teorisi - II
Bu dersin amacı devletin teorik temellerini ve bu alandaki kuramları tarihsel gelişim de dikkate alınarak modern devlet sistemine taşımaktır.
4 2 2 - - 2
HKUK296 Türk Hukuk Tarihi
Bu derste Türklerin tarih boyunca uyguladıkları hukuk sistemleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli olan hukuk hakkında bilgi vermek ve sonuçta Cumhuriyet dönemiyle birlikte batılı hukuk kurallarının modern Türkiye Cumhuriyeti tarafından hangi sebeplerle tercih edildiğini anlatmak amaçlanmıştır.
4 2 2 - - 2
ENGL256 Hukuk İngilizcesi - II 4 4 4 - - 3
Dönem 5
HKUK301 Eşya Hukuku - I
Eşya hukuku dersinde eşya kavramı, türleri, taşınır mallar ve eşya üzerinde ayni hak kurulmasını sağlayan zilyetlik ve tapu sicili hukuku anlatılır.
5 4 4 - - 5
HKUK303 Borçlar Hukuku - I (Özel Hükümler)
Bu derste: Sözleşmeler hukukuna özgü genel ilkeler; yasada düzenlenmemiş ve düzenlenmiş sözleşmeler: satış; trampa; bağışlama; kira; ariyet; karz gibi sözleşmeler ele alınır, bunlara ilişkin nitelikler, sözleşmelerin hüküm ve sonuçları irdelenir.
5 3 3 - - 3
HKUK311 Ceza Hukuku - I (Özel Hükümler)
Bu dersin konusunu şu başlıklar oluşturmaktadır: cürüm ve kabahat niteliğindeki suçların tasnifi; suç kategorileri, unsurları; suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk nedenleri, iştirak ve teşebbüs; kişilere karşı suçlar (örn. Adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme vb); mala karşı suçlar (örn. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yağma suçları vb); hürriyet aleyhine suçlar.
5 2 2 - - 3
HKUK325 Medeni Usul Hukuku - I
Bu derste şu konular işlenmektedir: Usul Hukuku'nun tanımı; kaynakları; Türkiye'de yargı sistemi; mahkemelerin yapısı ve yetkileri; dava mahkemelerinin işleyişi; davanın açılışından sonuçlanmasına kadarki safhalar (dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik kavramları); mahkeme tarafından verilen "karar"ın hukuki niteliği ve etkileri.
5 4 4 - - 4
HKUK349 Avrupa Birliği Hukuku -I
Avrupa Birliği Hukuku-IBu derste şu konular irdelenmektedir: Avrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı.
5 3 3 - - 3
HKUK367 Ticari İşletme Hukuku
Bu ders ticaret hukukuna giriş niteliğinde olup, ticari işletme kavramı, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret ünvanı, marka, haksız rekabet gibi temel konuları kapsamaktadır.
5 4 4 - - 5
HKUK391 Hukuk Sosyolojisi
Bu ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi hedeflenir. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesinde, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.
5 3 3 - - 3
AH02 Alan Seçmeli Dersi - II 5 2 3 - - 2
AH03 Alan Seçmeli Dersi - III 5 2 3 - - 2
Dönem 6
HKUK302 Eşya Hukuku - II
Bu dersin konusunu: Ayni hakların türleri, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar; mülkiyetin türleri olan bireysel mülkiyet, müşterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet, kat mülkiyeti; sınırlı ayni hakların diğer ayrımları olan irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehinler (ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi) oluşturmaktadır.
6 4 4 - - 5
HKUK304 Borçlar Hukuku - II (Özel Hükümler)
Bu derste değişik sözleşme türlerinin açklanmasına yer verilir. Bu bağlamda: iş (hizmet), eser (istisna), yayın, vekalet sözleşmeleri; sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte taraflar arasında bir borç ilişkisi doğuran vekaletsiz iş görme ve havale; vedia sözleşmesi; kefalet; rehin; ölünceye kadar bakma; yaşam boyu gelir sözleşmeleri, hukuksal nitelikleri, hüküm ve sonuçları incelenir.
6 3 3 - - 3
HKUK312 Ceza Hukuku - II (Özel Hükümler)
Dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Devlet idaresi aleyhine suçlar (örn. Zimmet, irtikap, rüşvet, alım, satım ve yapıma fesat karıştırma, görevi savsamak ve kötüye kullanma suçları gibi); ammenin itimadı aleyhinde suçlar (örn. Resmi evrakta ve özel evrakta sahtekarlık suçları gibi); umumi adap ve aile nizamı aleyhine suçlar (örn. Kızlık bozma, ırza tasaddi, küçüklerle cinsel ilişki, evlenme vaadiyle kızlık bozmak, sarkıntılık, kaçırmak alıkoymak suçları gibi); devletin şahsiyetine karşı cürümler.
6 2 2 - - 3
HKUK316 İdari Yargı
Bu derste: "İdare'nin Yargısal Denetimi" başlığı altında iptal ve tam yargı davalarının usule ve esasa ilişkin bütün şartları; bu davalara yönelik İYUK da düzenlenen "Kanun Yolları" üzerinde durulmaktadır.
6 3 3 - - 3
HKUK326 Medeni Usul Hukuku - II
Bu derste: temyiz yolu (karara itiraz, kararın gözden geçirilmesi konuları); Yargıtay'ın yapısı; diğer yüksek mahkemelerin özellikleri; adli yardım, dava giderleri; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları incelenmektedir.
6 4 4 - - 4
HKUK368 Şirketler Hukuku
Bu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.
6 4 4 - - 5
HKUK392 Hukuk Felsefesi
Bu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
6 3 3 - - 3
HKUK350 Avrupa Birliği Hukuku - II
Avrupa Birliği'nin temellerinden birini oluşturan İç Pazar Hukuku anlatılacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği'ne üye devletler arasında malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin temel prensipler üzerinde durulacaktır.
6 3 3 - - 2
AH04 Alan Seçmeli Dersi - IV 6 2 3 - - 2
Dönem 7
HKUK401 Miras Hukuku - I
Miras hukuku mirasçıların kimler olduğunu, ölen kişinin mirasının mirasçılara geçişini ve paylaştırılmasını düzenler.
7 2 2 - - 2
HKUK405 İcra Hukuku
İcra Hukuku şu konuları içermektedir: Tanımlar: İcra memuru (yetkileri ve görevleri); alacaklı ve borçlu. İcra Usulü; zorla satış: hükmün icrası; gayrımenkul rehni ile ilgili hususlar; kıymetli evrak ile ilgili özel hükümler.
7 3 3 - - 5
HKUK411 Ceza Usul Hukuku - I
Bu derste: Ceza usul hukukunun kaynakları; bu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği; muhakeme görevi ve makamları; ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları, ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı; ceza muhakemesi işlemleri ve deliller irdelenmektedir.
7 3 3 - - 5
HKUK421 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - I
Bireysel ve Kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarla, işverenin sorumluluğu konularını ele alıp incelemektedir.
7 3 3 - - 4
HKUK423 Milletlerarası Özel Hukuk - I
Devletler Özel Hukuku I dersinde "Tâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
7 3 3 - - 4
HKUK445 İnsan Hakları Hukuku - I
Dersin amacı, Kamu hukuku ve insan hakları hakkında öğrencilere derinlemesine bilgi vermektedir. İnsan Hakları Hukuku I dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.
7 2 2 - - 2
HKUK467 Kıymetli Evrak Hukuku
Bu derste: kıymetli evrakın genel hükümleri; kıymetli evrak kavramı ve özellikleri, çeşitli açılardan tasnifi üzerinde durulacaktır; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, nev'i değiştirmesi; kambiyo senetleri (ticari senetler); kambiyo senetlerinin ortak özellikleri; poliçe, bono ve çek, niteliği, iktisadi fonksiyonu, şekil şartları, düzenleyenin ve muhatabın sorumluluğu devir şekli, ödeme ve müracaat hakkının kullanılması konuları incelenmektedir.
7 3 3 - - 3
HKUK497 Adli Tıp
Adli Tıp dersinde şu konular incelenmektedir: Belirli suçların ve suçluların ortaya çıkarılmasında ve delillerin tespitinde kullanılan tıbbi bilgiler (kimliğin tespiti; ölüm; otopsi; yaralar; lekeler; ırza geçme, rapor).
7 2 2 - - 1
HKUK471 Hukuk ve Meslek Etiği
Hukuk ile etik arasında bağ kurmayı sağlayan temel değer, hukukun nihai amacı olan adalettir. Bu bağlamda hukukun, hukuk kurallarının ve hukukun uygulanmasının adaletin gereklerine uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu meslekle uğraşanların yani hukukçuların da adil insanlardan oluşması gereklidir. Adil olmak ise adalet duygusunu geliştirmiş olmakla ilişkilidir. Adalet duygusu ise adaletin gereklerini anlama, uygulama ve bu gereklere uygun davranmayla yakından ilgilidir. Bu dersin amacı da hukukçuluk mesleğine özgü olan ve hukukçuların izlemesi gereken, davranışlarına yön veren etik ilke ve değerlerin aktarılmasıdır. Hukukçulara özgü meslek etiği, yasa koyma ve yasaları uygulamadaki (hakim, savcı, avukat) mesleğe özgü ödevlerden oluşmaktadır. Bu ödevler ise mesleğe özgü geliştirilmesi gereken dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, nesnellik vb. erdemlerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda Bangalore Yargı Etiği İlkeleri ve Budapeşte İlkeleri bu konudaki temel hukuki metinler olarak ele alınmaktadır.
7 3 3 - - 2
AH05 Alan Seçmeli Dersi - V 7 2 3 - - 2
Dönem 8
HKUK402 Miras Hukuku - II
Miras Hukuku II: Mirasa ehil olma; terekeyi mühürleme; terekenin resmen idaresi gibi konuları içermektedir.
8 2 2 - - 2
HKUK406 İflâs Hukuku
İflas konusunda temel açıklamalar; iflasla ilgili usuli işlemler: İflas kararı; tasfiye işlemleri; alacaklılar toplantısı; borçlunun yükümlülükleri; borçlunun gayrimenkulleri, İflas Hukuku'nun konuları arasındadır.
8 3 3 - - 5
HKUK412 Ceza Usul Hukuku - II
Bu derste: hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhaları; olağan kanun yolları, itiraz ve temyiz; olağanüstü kanun yolları, karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir; şahsi dava konuları ele alınmaktadır.
8 3 3 - - 4
HKUK422 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - II
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir.
8 3 3 - - 4
HKUK424 Milletlerarası Özel Hukuk - II
Devletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir.
8 3 3 - - 4
HKUK446 İnsan Hakları Hukuku - II
Bu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri.
8 2 2 - - 2
HKUK468 Sigorta ve Deniz Ticareti Hukuku
Bu derste: Sigorta hukuku; sigortanın önemi, kısa tarihi gelişimi, özel sigorta hukukunun Türkiye'de düzenlenişi, sigorta teşkilatı, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta sözleşmeleri, özel sigortaların çeşitli açılardan tasnifi ile mal ve can sigortaları üzerinde durulacaktır. Deniz Ticareti Hukuku kısmında ise gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, donatan, donatma iştiraki, gemi adamları ve navlun sözleşmeleri incelenecektir.
8 3 3 - - 4
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 8 2 2 - - 1
AH06 Alan Seçmeli Dersi - VI 8 2 3 - - 2
AH07 Alan Seçmeli Ders - VII 8 2 3 - - 2