Skip Navigation LinksDers-İçerikleri

​​​​​​DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

I. SINIF                                                      

   

HKUK101Civil Law - IMedeni Hukuk - I
Catalog Description
Civil law is a branch of law which treats of private relations. The course will consider: Law of Persons, general principles regarding real and legal personality, beginning and end of personality, registry of personal status, capacity-persons as subjects of rights in general, capacity to act, personality and inherent rights thereof.
Catalog Description in Turkish
Medeni Hukuk toplum ilişkilerini düzenleyen özel hukukun en önemli dalını teşkil eder. Medeni Hukuk I: Türk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni ve 1'inci Kitab'ın konusunu oluşturan Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süjesi olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
   
HKUK102Civil Law - IIMedeni Hukuk - II
Catalog Description
The course begins with general information on the concept of the family in Turkish Law, then the notions of engagement, marriage, divorce and judicial separation are studied, together with their consequences. The course ends with a treatment of parent-child relations in relation to the concepts of legitimization, adoption, guardianship, curatorship and statutory advisors.
Catalog Description in Turkish
Medeni Hukuk II dersi Aile Hukuku'nu konu edinmiştir. Bu çerçevede: Evlenme, boşanma, karı kocanın karşılıklı vazifeleri, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri, evlat edinme, çocukların evlilik içinde doğup doğmadıklarına göre uygulanacak hükümler, ana babanın olmaması veya görevlerini yerine getiremedikleri hallerde çocuğun nasıl korunacağı incelenmektedir

   

   
HKUK103Roman Law - IRoma Hukuku - I
Catalog Description
Roman law, which constitutes the basis of many legal systems currently in force in different countries, will be considered in two stages. In the first part of the course, following preliminary remarks on the history and political and legal development of Roman society, the sources and main principles of Roman law are examined. The course then considers the law of persons: the concept of personality, capacity in general -persons as subject to rights and obligations, the capacity to act and the concept and different types of legal persons, -e.g. agency, and finally, procedural and bankruptcy law and the judicial system of Rome.
Catalog Description in Turkish
Roma Hukuku I dersi: Şahsın Hukuku bağlamında bireyin status'ları: status libertatis, status civitatis, status familiae; ayni haklar, eşya kavramının türlerini (Res extra commercium, Res in commercio) ve başkalarına ait mallar üzerindeki ayni hakları, mülkiyet hakkını, türlerini; müşterek mülkiyeti (condominium), zilyetlik türlerini; mülkiyetin kazanılma yollarını (occupatio, accessio, specificatio gibi), ayni davaları içerir.
   
HKUK104Roman Law - IIRoma Hukuku - II
Catalog Description
In the second part of the course, within the law of property and the law of obligations the following topics are explored: The concept of real rights, ownership and possession, the concept of obligation, the contracts system in Roman law, different types of contracts, the question of liability objective and subjective liability and the termination of obligations.
Catalog Description in Turkish
Roma Hukuku II dersinde: Borçlar Hukukunda borç ve alacak kavramları, temerrüt; sözleşmeler ile sözleşme benzerleri (Quasi Contractus) incelenir. Haksız fiil konusunda Poena davaları, kişisel suçların türlerine yer verilir. Aile Hukukunda evlilik, Manus, Dos, Patria Potestas (velayet) ve Tutella, cuva (vesayet) konuları anlatılır. Miras hukukunda ise tevarüs (successio universalis), mirasın iktisabı ve düşmesi: Acquisitio-Delatio; vasiyetname ile tevarüs, belli mal vasiyeti (legatum ve fideicommissum) açıklanır.
   
HKUK131Constitutional Law - I Anayasa Hukuku - I
Catalog Description
The General Principles of Constitutional Law comprise the following topics: The concept of state; types of state, federal state, unitary state; types of Constitution, rigid, flexible, and written constitutions; the concept of human rights, pluralism and political participation, authoritarian, democratic systems; political parties and electoral systems, the separations of powers and governmental systems, presidential, conventional, parliamentary, semi-presidential.
Catalog Description in Turkish
Anayasa Hukuku I başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
   
HKUK132Constitutional Law - IIAnayasa Hukuku - II
Catalog Description
This course examines: Historical background of Turkish constitutional developments; the general characteristics of the 1982 Constitution including national state, democratic state, secularism, social state, the rule of law; the legislature, the structure of legislature, the legislative process, control over the executive, budgetary powers; the Executive, the President of the Republic, the Council of Ministers; the Judiciary, the independence of the judiciary, the Constitutional Court and judicial review of the constitutionally of laws.
Catalog Description in Turkish
Anayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.
   
HKUK133Introduction to LawHukuka Giriş
Catalog Description
The main purpose of this course is to provide students with basic concepts of law and legal order. In this context: Religious rules, rules of manners, moral rules, and legal rules are compared and definitions of law and legal rules are derived. The sources of law are then treated: customary rules, written rules-hierarchy of norms-laws, decrees, regulations, and judicial decisions and doctrine.
Catalog Description in Turkish
Hukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.

 II. SINIF ​DERSLERİ

   
HKUK203Law of Obligations - I (General Provisions)Borçlar Hukuku - I (Genel Hükümler)
Catalog Description
This course examines the concept of obligation, contracts in general; including the definition and classification of contracts, forms of contract, termination of contracts.
Catalog Description in Turkish
Bu derste borç ve borç ilişkisi kavramlarının niteliği, doğumu, türleri, en önemli borç kaynağı sayılabilecek hukuki işlemlerin, özellikle sözleşmelerin niteliği, türleri, kurulması ile buna bağlanan hüküm ve sonuçlar, borç ilişkisinin sona ermesi, sözleşmelerin ifası ve ifa edilmemesi ve bu konuda getirilen düzenlemeler incelenmektedir.

  

HKUK204Law of Obligations - II (General Provisions)Borçlar Hukuku - II (Genel Hükümler)
Catalog Description
This course treats the concepts of torts, conditions for torts, compensation and unjust enrichment, conditions and consequences thereof.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu konular işlenmektedir: Haksız eylemler; bir kişinin mal varlığında başkasının malvarlığı aleyhine ortaya çıkan sebepsiz kazanımların nedeni, koşulları, hüküm ve sonuçları; bu kazanımların tasfiyesinin nasıl olacağı; yasadan doğan diğer borç ilişkileri; borç ilişkilerinin üçüncü kişilerle
   
HKUK211Criminal Law - I ( General Provisions)Ceza Hukuku - I (Genel Hükümler)
Catalog Description
This course examines: General provisions, theories of punishment for crimes; definition of crime; sources of Turkish Criminal Law; the principle of nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege; the elements of the crime -the material element and the moral element, the attempt of offense, participation in a crime, the state of second offense.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; suç genel teorisi, suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Bu bağlamda: suçun kurucu unsurlarının sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler; suçun maddi unsuru, hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı, mütemadi, müteselsil ve itiyadi suç kavramları, teşebbüs kavramı; suçun manevi unsuru, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları; suçun hukuka aykırlık unsuru ve hukuka aykırılığı ortadan kaldıran meşru müdafaa, zaruret hali, kanunun emrini icra, yetkili merciin emrini icra gibi hukuka uygunluk nedenleri incelenmektedir.
   
HKUK212Criminal Law -II (General Provisions)Ceza Hukuku - II (Genel Hükümler)
Catalog Description
This course examines the following topics: Application of punishments, capacity to punishment, suspension of punishments, dismissal of actions and setting aside of punishments, restoration of rights.
Catalog Description in Turkish
Ceza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,).
   
HKUK217Sources,Methods and Problem Solving in LawHukukta Kaynaklar Metod ve Problem Çözüm Yöntemleri
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Dersin amacı, hukukçuların ayırıcı ve karakteristik niteliklerinden hukukî tarza düşünmede, okuma, düşünme, sorma ve yazmanın önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda, özellikle hukukçular için dilin önemi, hukukî terminolojinin özellikleri ile somut hukukî uyuşmazlıkların tür ve niteliklerinin belirlenmesinde, çözümlenmesinde başvurulması gerekli yöntemler ile hukuk eğitimi boyunca teorik bilgilerle kazanılan meslekî bilgilerin metodik olarak uygulanması öğretilmektedir. Ayrıca, hukuk alanında kaynaklara ulaşma yolları ile ödev, seminer veya tez hazırlanmasında bilinmesi gereken konular üzerinde de durulmaktadır. Dersin en önemli özelliği ise, hukuk öğrenimi sırasında genellikle karşılaşılan öğretim üyesi ağırlıklı ders formatından farklı olarak, öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımının sağlanması, öğrencilere yazılı çalışmalar yaptırılmasıdır.
HKUK220Constitutional Law of the TRNCKKTC Anayasa Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Kıbrıs hukuk sistemi ve anayasal gelişimine ilişkin temel bilgiler çerçevesinde 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası'nın özellikleri ele alınmaktadır. 1985 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası?na yönelik bilgi verilmektedir. Bu kapsamda temel hak ve özgürlükler rejimi incelenerek kuvvetler arası ilişki çerçevesinde yasama ve yürütme organları açıklanmaktadır. Yargıya ilişkin kurumlar, yargı yapısı incelenerek Yüksek Mahkeme yapısı ile görev ve yetkileri ele alınmaktadır.
HKUK223Criminal Law and Literature - ICeza Hukuku ve Edebiyat - I
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Dersin içeriği ve kapsamına hukuk - edebiyat ilişkisi bakımından edebiyatta hukuk sınırı konulurken, hukuk içerisinde de ceza hukuku bakımından bir sınır koyulmuştur. Bu çerçevede derste çalışılacak başlıklar ceza hukukunun temel teorisinde yer alan konular arasından seçilerek edebiyat eserleri ile ilgisi değerlendirilmeye çalışılacaktır. Örneğin, ceza hukukunun temel ilgisi olan suç kavramı, ceza sorumluluğu, ceza yargılaması konularının edebiyat eserlerindeki görünümü ve bunların tartışılması hedeflenmektedir. Bunların yanında, ceza hukuku politika ilişkisi gibi daha disiplinler arası temalar da dersin konusunu oluşturabilir. Konular değerlendirilirken, edebiyat eserleri ile ilgili olarak da çeşitli sınırlamalar yapılacaktır. Şöyle ki, seçilen konu ile ilgili bütün eserlerin tüketilmesi imkansız olduğundan, seçilen eserlerin yazar, ülke ve zaman bakımından belli sınırlamalara tabi tutulması da düşünülmektedir.
   
HKUK231Constitutional ReviewAnayasa Yargısı
Catalog Description
Anayasa Yargısı dersinin amacı, öğrencilere, Anayasa Yargısı teorisi hakkında bilgiler verebilmektir. Bu derste, anayasa yargısının ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve işlevi ile hukuk devleti, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, normlar hiyerarşisi ve demokrasi ile ilişkileri öncelikli olarak ele anılacaktır. Ders içeriğinde anayasa yargısında modeller, anayasal denetimin türleri ve anayasal denetimin zamanına göre türler ele alınacaktır. Anayasa yargısı dersinde özellikle Türk Anayasa Hukuku perspektifi incelenecektir. Bu çerçevede T.C. Anayasa Mahkemesinin yapısı, yargıç seçimi, mahkemenin norm denetimi ve norm denetimi dışındaki görevleri ayrı ayrı incelenecektir. Bu bilgiler çerçevesinde T.C. Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü ile ilgili diğer mevzuattan yararlanılacaktır. Özellikle Bireysel Başvuru yönetimi ile Mahkemenin norm denetimine ilişkin görevleri incelenerek, öğrencilerin çeşitli karar örnekleriyle akıl yürütme-muhakeme yeteneklerinin arttırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede anayasal hak ve özgürlükler konusu sıklıkla ele alınacaktır.
Catalog Description in Turkish
Anayasa yargısının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi ele alınarak anayasa yargısı modelleri açıklanmaktadır. Karşılaştırmalı hukukta Anayasa Mahkemelerinin kuruluşu incelenerek, denetim yollarına ilişkin temel bilgiler verilmektedir. Kuvvetler ayrılığı, hak ve özgürlüklerin korunması ve demokrasi ekseninde anayasa yargısının işlevi anlatılmaktadır. Bu ders kapsamında, Türkiye?de anayasa yargısının gelişimi açıklanarak Anayasa Mahkemesi?nin yapısı ve Mahkeme?ye başvuru yolları incelenmektedir.
   
HKUK233Administrative Law - Iİdare Hukuku - I
Catalog Description
This course examines the following: The concept of administration; administration-legislative, administration-judiciary and administration-executive relationships; administrative acts; public service; administrative contracts.
Catalog Description in Turkish
İdare Hukuku I dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.
   
HKUK234Administrative Law - IIİdare Hukuku - II
Catalog Description
This course examines: Civil servants; public order and the police; public service; liability of state; administrative organization.
Catalog Description in Turkish
İdare hukuku I dersi ile bağlantılı olarak, öğrencilerin idarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
   
HKUK241Judicial Review in Turkish Republic of Northern CyprusK.K.T.C.'de Anayasa Yargısı
Catalog Description
In this course judicial review will be clarify in order to historical development. A constitutional judgment is a process applied by the judicial organ in order to the control the appropriateness of laws to the highest norms of constitution. There are two types of constitutional judgment depending on two meanings: narrow and wide meaning, and material and physical meanings. These theories are also accepted in TRNC Constitutional System. In the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), constitutional judgment has been formed for the first time by the constitution of the Republic of Cyprus. In the Turkish Republic of Northern Cyprus, the Constitutional Court, formed within the Higher Court, exercises constitutional inspection. In Cyprus, pre-inspection and removing inspection constitutional systems are applied. The constitutional judgment methods will be clarify The norms subject to inspection in TRNC are; laws, law amending ordinances, regulations, statutes, by laws, council internal regulations, and council decisions. There exist no absolute judgments on whether the constitutional changes are liable to the constitutional judgment or not. Further duties of the Constitutional Court will be explain in this course system suc as resoling authority conflict between various organs, judgment as high council of state (divan), financial inspection and close of political parties and interpretation. Also, in this course, general principle of law, constitutional principle and law and the fundamental standard of norm of the TRNC Constitutional Court will be examined. For the TRNC Constitutional Court, norms will be study as the norms. The constitutional judgment course, in TRNC ends at the constitutional court, with the foundation of the constitutional court, judgment procedures, sanctions enforced at the court and features of the decisions of Constitutional Court.
Catalog Description in Turkish
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nde (KKTC) Anayasa Yargısı dersinde, anayasa yargısı ve anayasal denetim sisteminin KKTC?de uygulanışı, Anayasa Mahkemesi olarak görev yapan Yüksek Mahkemenin Kuruluşu, İşleyişi, Görevleri ve anayasal denetimdeki konumu hakkında bilgileri irdelenecektir. Genel olarak anayasa yargısı incelendikten sonra, KKTC?de ve Kıbrıs?ta anayasa yargısının ortaya çıkışı ile anayasalardaki (1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, 1974 Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 1985 KKTC Anayasası) ilgili hükümler ele alınacaktır. KKTC?de anayasal denetimin türleri, denetimde hangi yolların kullanıldığı ve denetimin şekli konusunda bilgiler verilecektir. Bu denetim yollarının karşılaştırmalı verilerle ele alınması konunun ve kavramların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, KKTC Anayasa Mahkemesi olarak da görev yapan Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilerek öğrencilerin kavramsal bilgilerin uygulama anlamında nasıl değerlendirildiği konusunda fikir sahibi olmaları desteklenecektir. Kıbrıs Hukuk Sistemini, Anayasa Hukuku bağlamında ele alınmasına olanak bulacağımız dersimizde, KKTC Anayasasının ilgili maddelerine değinilecek aynı zamanda denetimin kapsamı ve denetimin türleri bakımından Türk Anayasal denetim sisteminden farklılıkları da karşılaştırılmak suretiyle ortaya konulmuş olacaktır.
HKUK247Social Sexuality and LawToplumsal Cinsiyet ve Hukuk
Catalog Description
Gender and Law aims to analyze the relation between gender and legal order. This course first examines the concepts of gender, gender based discrimination, gender stereotypes, patriarchy, gender based violence and gender equality\inequality. Also as law influences the formation, continuation, transformation and evolution of the gender based relations, this course also analyses how law carries out those functions by focusing on legal norms and practice.
Catalog Description in Turkish
Toplumsal cinsiyet ve hukuk dersi kapsamında toplumsal cinsiyet ile hukuk düzeni arasındaki ilişkinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak toplumsal cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyetçi kalıp yargılar, ataerkillik, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği\eşitliği kavramları arasındaki ilişki incelenmektedir. Toplumsal cinsiyete dayalı ilişkilerin kurulmasında, sürdürülmesinde, yeniden üretilmesinde ve değiştirilmesinde hukukun oldukça etkili ve belirleyici bir rolü vardır. Hukukun bu işlevi nasıl yerine getirdiği meselesi de bu ders kapsamında gerek hukuk normları gerekse de hukukun uygulanması boyutuyla ele alınmaktadır.
   
HKUK250Creative DramaYaratıcı Drama
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
drama ve hukuk arasındaki ilişkinin aktarılmasına yönelik bilgiler verilmesi yanında, dava çözümlemesinde farklı pencerelerden bakabilmenin öğretilmesi planlanmaktadır. Kollektif bilinç dediğimiz ruhla hareket ederek grup işlerinde başarının artması için çeşitli dramatizasyonların yapılması hedeflenmektedir. Yaratıcı drama ile öğrencilere okuduklarını aktarabilmeleri ve çeşitli durumlar karşısında kendilerini nasıl ifade etmeleri konusunda çalışmalar yaptırılacaktır. Gözlem yeteneğini geliştirerek duruma uygun davranış sergilenmesi, karşılaşabilecek herhangi bir olay, durum söz konusu olduğunda ikna gücüne sahip yetilerin geliştirilebilmesi yanında teşhis ederek sonuca varılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrenciye bu amaçla doğaçlama alıştırmaları yaptırılacaktır.

 

   
HKUK257Public International Law - IMilletlerarası Hukuk - I
Catalog Description
This course examines the following: Definition and historical development of International Law; theories of International Law; International Law-Municipal Law relations; sources of International Law, customary rules, international treaties -conclusion, ratification, application, interpretation, validity and termination, general principles of law, judicial decisions, doctrine; subjects of International Law, states, definition of states and elements such as population, sovereignty, independence, territory land, air and sea (including Turkish Straits), different types of States.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
   
HKUK258Public International Law - IIMilletlerarası Hukuk - II
Catalog Description
This course examines the following: Individual as subject of International Law; status of aliens, international protection of human rights; extradition; international organizations the main common features; non-state entities; international areas, the high seas -including the continental shelf and the exclusive economic zone, and outer space; diplomatic relations among states; settlement of international disputes, peaceful means and coercive measures.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun kişisi olarak fertler, yabancıların statüsü; insan haklarının milletlerarası korunması; suçluların iadesi; milletlerarası kuruluşlar: temel ortak özellikler; Devlet niteliği olmayan topluluklar; milletlerarası alanlar, açık denizler (kıta sahanlığ ve münhasır ekonomik bölge) ve uzay; devletler arasında diplomatik ilişkiler; milletlerarası uyuşmazlıkların çözüm yolları, barışçı yollar ve zorlama yolları.
 
   
HKUK271Public FinanceKamu Maliyesi
Catalog Description
Public finance, which studies the economy of the state, covers the following topics: Public finance, sources and kinds of public revenue, such as taxes, ways of spending this revenue; government expenditure; public debt; government budget; local government finance, fiscal policy; international public finance; micro- and macro-economic effects of the various tools of public finance.
Catalog Description in Turkish
Devlet ekonomisinin yapısını inceleyen bu derste şu konular ele alınmaktadır: kamu gelirlerinin tasnifi, yapısı, elde edilme yolları, kamu gelirlerinde en büyük paya sahip olan vergi kavramı; kamu giderlerinin saptanma yöntemleri ve yapısı; devlet bütçesi, mahalli idarelerin mali konuları ve Maliye politikaları.

  

   
HKUK272Tax LawVergi Hukuku
Catalog Description
This course examines: The constitutional foundations and administrative rules and techniques of taxation and conflicts arising there from; the rights of the taxpayer as against the state; methods for the collection of tax revenue in the interest of the state; legal characteristics of the various taxes involved in a specific tax system.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir.

 

HKUK281General State Theory - IGenel Devlet Teorisi - I
Catalog Description
The aim of this course is to teach students the state theory. Within this framework, "political power", "establishment of modern states", "role and function of law in modern states", "modern political systems" are studied. In addition, types of states and basic characteristics of states and comparison of state with other organizations are discussed.
Catalog Description in Turkish
Genel Devlet Teorisi dersinin amacı, Devlet Kuramı hakkında öğrencilere bilgi vermek ve öğrencileri soyut düşünmeye teşvik etmektir. Bu çerçevede "iktidar kavramı", "modern devletin oluşum süreci", "modern devletin yapısal unsurları", "modern devlette hukukun yeri ve işlevi", "modern siyasal sistemler" ana başlıkları altında modern devletin genel teorisi incelenmekte ve tartışılmaktadır. Ayrıca, devlet türleri ve teorileri ile devletin temel nitelikleri ve diğer topluluklarla karşılaştırılması gibi konular üzerinde durulmaktadır.

  

HKUK282General State Theory - IIGenel Devlet Teorisi - II
Catalog Description
The aim of this course is to study the state theory and discuss the modern state system by considering the historical development process of theories.
Catalog Description in Turkish
Bu dersin amacı devletin teorik temellerini ve bu alandaki kuramları tarihsel gelişim de dikkate alınarak modern devlet sistemine taşımaktır.
HKUK291Judicial Organization - IYargı Örgütü - I
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste yargı çeşitleri, bu bağlamda Anayasa Yargısı, Adlî Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, İdarî Yargı, Seçim Yargısı ve Hesap Yargısı, her bir yargı çeşidinde bulunan yetkili yargı yerleri (mahkemeler), bunların kuruluşu ve görevleri, yargılamaya hâkim olan ilkeler, yargı görevlileri, bu bağlamda hâkimler, savcılar, kalem görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, öğrencilerin yargı (mahkemeler) teşkilatı, yargılamaya hakim olan ilkeler ile yargı görevleri hakkında temel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

 

HKUK293Comparative LawMukayeseli Hukuk
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste karşılaştırmalı hukukun diğer hukuk dallarıyla ilişkisinin ve karşılaştırmalı hukukun amaç ve işlevleri, özellikle hukukun birleştirilmesindeki amaç ve işlevi vurgulanarak anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra karşılaştırmalı hukukun metodu olan işlevsel denklik ilkesi ve karşılaştırmalı hukukun tarihçesine değinilmektedir. Dersin içeriğinin büyük bir bölümünü, Latin Hukuk Çevresi, Alman Hukuk Çevresi, Anglo-Amerikan Hukuk Çevresi ve İskandinav Hukuk Çevresi ayrımı temel alınarak bu hukuk çevrelerinin genel özellikleri ve bu çevrelere dâhil ülkelerin hukuk sistemleri oluşturmaktadır. Bu şekilde kendi hukuku dışındaki hukuk sistemleri hakkında da bilgiye sahip ve farklı hukuki alanlarda ve hukuk düzenlerindeki değişik düzenlemelere kolayca uyum sağlayabilecek hukukçular yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

HKUK296Turkish History of LawTürk Hukuk Tarihi
Catalog Description
This course aims to study the legal systems which Turkish people applied throughout the history, specially the law that was in force during the period of Ottoman Empire and to discuss why Turkish Republic chose western rules of law.
Catalog Description in Turkish
Bu derste Türklerin tarih boyunca uyguladıkları hukuk sistemleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli olan hukuk hakkında bilgi vermek ve sonuçta Cumhuriyet dönemiyle birlikte batılı hukuk kurallarının modern Türkiye Cumhuriyeti tarafından hangi sebeplerle tercih edildiğini anlatmak amaçlanmıştır.

 

HKUK297Methodology of LawHukuk Metodolojisi
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık-hukuk ilişkisinden hareketle mantık yasalarının hukukun uygulanmasındaki rolü ve norm türleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında da bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri ve bunların hukuka yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukukun uygulanmasındaki kullanımı, hukuk normunun yorumu ve boşluk doldurma sorunları, hâkimin takdir yetkisi de ele alınan konular arasındadır.


III. SINIF DERSLERİ​

 

HKUK301Law of Property - IEşya Hukuku - I
Catalog Description
This course covers: Real and personal rights; definition of property; definition of ownership, different types of ownership acquisition and loss of ownership; the concept of possession, conditions and differences with the ownership.
Catalog Description in Turkish
Eşya hukuku dersinde eşya kavramı, türleri, taşınır mallar ve eşya üzerinde ayni hak kurulmasını sağlayan zilyetlik ve tapu sicili hukuku anlatılır.
HKUK302Law of Property - IIEşya Hukuku - II
Catalog Description
This course covers: Land registry, ownership under and above the land, accessories, servitude, usufruct, real servitude, mortgage -chattel mortgage and hypothec.
Catalog Description in Turkish
Bu dersin konusunu: Ayni hakların türleri, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklar; mülkiyetin türleri olan bireysel mülkiyet, müşterek mülkiyet, iştirak halinde mülkiyet, kat mülkiyeti; sınırlı ayni hakların diğer ayrımları olan irtifak hakları, taşınmaz mükellefiyeti ve rehinler (ipotek, ipotekli borç senedi, irat senedi) oluşturmaktadır.
HKUK303Law of Obligations - I (Special Provisions)Borçlar Hukuku - I (Özel Hükümler)
Catalog Description
In this course: Different types of private contracts, contract concerning the settlement of a dispute out of Court, alienation, sales contracts -sales of chattel, res. mobiles, sales of real property, sale per sample, sale on approval, sale on credit, auction, permutation are examined.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: Sözleşmeler hukukuna özgü genel ilkeler; yasada düzenlenmemiş ve düzenlenmiş sözleşmeler: satış; trampa; bağışlama; kira; ariyet; karz gibi sözleşmeler ele alınır, bunlara ilişkin nitelikler, sözleşmelerin hüküm ve sonuçları irdelenir.

 

HKUK304Law of Obligations - I (Special Provisions)Borçlar Hukuku - II (Özel Hükümler)
Catalog Description
Different types of private contracts are examined, in light of the related articles of the Turkish Code of Obligations; donation, lease, commandatum, contract for loan, labor contracts, coursel, negotiorum gestio, suretyship, mortgage.
Catalog Description in Turkish
Bu derste değişik sözleşme türlerinin açklanmasına yer verilir. Bu bağlamda: iş (hizmet), eser (istisna), yayın, vekalet sözleşmeleri; sözleşme niteliğinde olmamakla birlikte taraflar arasında bir borç ilişkisi doğuran vekaletsiz iş görme ve havale; vedia sözleşmesi; kefalet; rehin; ölünceye kadar bakma; yaşam boyu gelir sözleşmeleri, hukuksal nitelikleri, hüküm ve sonuçları incelenir.
HKUK308EU-Turkey Relations and CyprusAB-Türkiye İlişkileri ve Kıbrıs
Catalog Description
In the course, Ankara Treaty and its additional protocols which constitute the core of EU-Turkey relations are explained in the first place. Then the association relations is compared to membership considering the association agreement and accession treaties. The course also focuses an the history of EU-Turkey relations. In this respect, Turkish application for membership on 14th of April 1987, the decision of Association Council on 6th of march 1995 regarding establishment of customs union between Turkey and EU ,the decisions taken in Helsinki European Council in 1999 regarding the criterias related with Cyprus Issue, the decision of European Council taken on 17th of December 2004. Negotiations Framework document adopted on 3rd of October 2005, decision of European Council in 2006 regarding the suspension of negotiations are explained in detail. Finally the rule of Cyprus Issue on the negatiations will be discussed.
Catalog Description in Turkish
Ders çerçevesinde AB Türkiye İlişkilerinin başlangıcını teşkil eden Ankara anlaşması, ek protokoller anlatılıp, ortaklık ilişkisi ve tam üyelik karşılaştırılması katılma anlaşması ve ortaklık anlaşması temeline yapıldıktan sonra AB - Türkiye ilişkilerinin gelişim süreci dönemeç teşkil eden 14 Nisan 1995 tarihli Gümrük Bilgi Ortaklık Konseyi kararı, Kıbrıs Siyasi Kriterinin vurgulandığı 1999 tarihli Helsinki zirve kararı 17 Aralık 2004 zirve kararı müzakerelerinin dayanağını oluşturan 3 Ekim 2005 müzakere çerçeve belgesi, 2006 tarihli müzakere başlıklarının askıya alınmasına ilişkin zirve kararı ele alınmakta ve sonrasında Kıbrıs uyuşmazlığının müzakere sürecinde oynadığı rol, ilerleme raporları ve müzakerelerdeki gelişmeler anlatılmaktadır

  

HKUK311Criminal Law - I (Special Provisions)Ceza Hukuku - I (Özel Hükümler)
Catalog Description
This course covers: Classification of crimes and offenses; specific types of offenses, offenses against liberties, offenses against persons -trespass to person, offenses against property -plunder, causing harm or injury, swindling.
Catalog Description in Turkish
Bu dersin konusunu şu başlıklar oluşturmaktadır: cürüm ve kabahat niteliğindeki suçların tasnifi; suç kategorileri, unsurları; suça tesir eden sebepler, hukuka uygunluk nedenleri, iştirak ve teşebbüs; kişilere karşı suçlar (örn. Adam öldürme, müessir fiil, hakaret, sövme vb); mala karşı suçlar (örn. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yağma suçları vb); hürriyet aleyhine suçlar.
  
HKUK312Ceza Hukuku - II (Özel Hükümler)
Catalog Description
In this course: Offenses against the state administration,debit, extortion, bribe, offenses against the public's reliance; offenses against the family order and sexual offenses, rape, adultery are considered in detail, in light of the Turkish Criminal Code.
Catalog Description in Turkish
Dersin içeriğini şu konular oluşturmaktadır: Devlet idaresi aleyhine suçlar (örn. Zimmet, irtikap, rüşvet, alım, satım ve yapıma fesat karıştırma, görevi savsamak ve kötüye kullanma suçları gibi); ammenin itimadı aleyhinde suçlar (örn. Resmi evrakta ve özel evrakta sahtekarlık suçları gibi); umumi adap ve aile nizamı aleyhine suçlar (örn. Kızlık bozma, ırza tasaddi, küçüklerle cinsel ilişki, evlenme vaadiyle kızlık bozmak, sarkıntılık, kaçırmak alıkoymak suçları gibi); devletin şahsiyetine karşı cürümler.

 

   
HKUK314International Criminal LawUluslararası Ceza Hukuku
Catalog Description
This course deals with the structure and the functioning of ad hoc and permanent international criminal in the historical process. The crimes within their jurisdiction are explained and especially the International Criminal Court created by the Rome Statute is the main subject of this course.
Catalog Description in Turkish
Derste tarihsel süreçte günümüze kadar ad hoc ve sürekli uluslararası ceza mahkemelerinin yapısı ve işleyişi incelenecektir. Bu mahkemelerin görev alanlarına giren suçlar açıklanacak ve özellikle Roma Statüsü ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinde durulacaktır
 
   
HKUK316Judical Review of Administrationİdari Yargı
Catalog Description
This course covers the control of public administration. It examines: The rule of law and judicial review; the main judicial systems in the world; the development of judicial review and the Administrative Courts in Turkey; jurisdiction and jurisdictional disputes; types of judicial remedies in the Turkish Administrative Courts including the action for annulment, the full remedy action; the procedure practiced in the Turkish Administrative Courts.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: "İdare'nin Yargısal Denetimi" başlığı altında iptal ve tam yargı davalarının usule ve esasa ilişkin bütün şartları; bu davalara yönelik İYUK da düzenlenen "Kanun Yolları" üzerinde durulmaktadır.

 

HKUK317Sports LawSpor Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Spor Hukuku dersinde öncelikli olarak, Sporun amacı, Spor ile Hukuk arasındaki ilişki,Spor Hukukunun tarihçesi, Spor Hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, Spor Hukuku?nun niteliği ve Spor Hukukunun kaynaklarına değinilmektedir. Çalışma hakkı olarak spor ve profesyonellik konuları üzerinde durulduktan sonra spor örgütlenmesi derinlemesine ele alınmaktadır. Sporun uluslararası (IOC, IPC,WADA, FİFA vb ) ve ulusal yapılanması, Türk spor teşkilatının yönetimi, Federasyonlar, Özerk Federasyonlar ve hukuki yapılarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kulüplerin nasıl kurulabileceği anlatılmaktadır. Sporda doping hakkında bilgi verilmektedir. Profesyonel sporcu sözleşmesi kapsamında kulüplerin ve sporcuların hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu anlatılmaktadır. Son olarak spor sujeleri arasında ortaya çıkabilecek mali ve idari uyuşmazlıkların çözümünün nasıl olacağı ele alınmaktadır.

 

HKUK318Budget LawBütçe Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bütçe ve gelişimi,bütçe nitelikleri,bütçenin fonksiyonları,bütçe ilkeleri,bütçe türleri,bütçe sistemleri, Türk bütçe sistemi, bütçe hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi,bütçenin onaylanması,geçici bütçe ve ek bütçe uygulanması, ödeneklerle ilgili işlemler,faaliyet raporIarı, kesin hesap ve uygunlukbildirimi,genel uygunluk bildirimi, bütçe hesaplarının kapatılması vebütçe denetimi konuları ele alınmaktadır.

 

HKUK320Consumer Protection LawTüketici Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Tüketici hukukunun tarihi gelişimi ve çeşitli hukuk dallarıyla ilgisi; tüketicinin korunmasının nedenleri ve amaçları ele alındıktan sonra, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı, kapsamı, Kanunda yer alan tanımlar, özellikle, tüketici, satıcı - sağlayıcı ve imalatçı - üreticinin kimler olabileceği açıklandıktan sonra, öğrenciler, bu kanun kapsamında tüketicinin haklarının neler olduğu, istenmeyen bir durumla karşılaşan tüketicilerin başvurabileceği merciler konusunda bilgilendirilmektedirler. Ayrıca, tüketici işlemlerinde tüketicinin korunması ve aydınlatılması: aldatıcı reklamlara karşı tüketicinin korunması, ayıplı mal, sözleşmedeki haksız şartlar, garanti belgesi ele alınmaktadır. Özel olarak, taksitle satış, kampanyalı satış, kapıdan satış, tüketici kredisi, konut finansman, ön ödemeli konut satış, devre tatil ve uzun süreli tatil, paket tur, abonelik, kredi kartı ve mesafeli sözleşmeler de tüketicinin korunması konuları anlatılmaktadır. Son olarak, tüketici kuruluşları: Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti; yargılama ve cezaya ilişkin hükümler dersin içeriğini oluşturur.

 

HKUK321Administrative Procedure Lawİdari Usul Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish

İdari usul, genel itibarıyla, yönetimin ulaşmak istediği kamu yararını gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan hukuki şartların sağlanması ve idari kararların tarafsız ve dikkatli bir araştırmaya dayandırılması suretiyle kamu hizmetlerinden yararlananların hak ve menfaatlerinin teminat altına alınması amacına yönelmiştir. Başka bir ifadeyle, idari usul, yönetimin takdir yetkisi içerisinde almış olduğu idari karar ve işlemlerde, idari otoriteyi demokratik yöntemlerle bağlayarak onun hukuk dışına çıkmasını önlemek, hukuka uygun davranmasını sağlamak amacı taşımaktadır. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi ise ancak, idarenin, kamu hizmetinden yararlananların, bu faaliyete aktif olarak katılmaları, fikir beyan etmeleri ve yönetimi bir takım hususlarda aydınlatmak suretiyle ona yardımcı olmaları, hak ve menfaatlerini savunmaları ve nihayet idarenin kendi içerisinde kurulmuş olan denetim sistemleriyle kontrol edilmesi ve hareketlerinin hesabını vermeye mecbur tutulması sayesinde gerçekleşmiş olacaktır. İdari Usul dersinde de yukarıda anlatılan amaçlara, hangi idari usul ilkeleriyle, ombudsman ve bilgi edinme hakkı gibi hangi başka araçlarla ulaşılabileceğinin anlatılması hedeflemekte ve bu sayede de hukuka bağlı idare olgusunun pekişmesine katkı koyulmaya çalışılmaktadır.

   

HKUK325CivilProcedure Law - IMedeni Usul Hukuku - I
Catalog Description
This course examines the following topics: The source of civil procedure; the Code of Civil Procedure; organization of the court system in Turkey, trial courts, competence and venue; commencing an action; petition of the case; petition of reply; counter claim; evidence, burden of proof, instruments of proof, written instruments, witnesses, oath, expert.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu konular işlenmektedir: Usul Hukuku'nun tanımı; kaynakları; Türkiye'de yargı sistemi; mahkemelerin yapısı ve yetkileri; dava mahkemelerinin işleyişi; davanın açılışından sonuçlanmasına kadarki safhalar (dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik kavramları); mahkeme tarafından verilen "karar"ın hukuki niteliği ve etkileri.
HKUK326Civil Procedure Law - IIMedeni Usul Hukuku - II
Catalog Description
This course examines: Judgment, final decisions, judgment -res judicata and effect of judgment; appellation, court of appeal and procedure of appellation and revision; legal aid, notice and expense; alternative dispute resolution, especially arbitration.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: temyiz yolu (karara itiraz, kararın gözden geçirilmesi konuları); Yargıtay'ın yapısı; diğer yüksek mahkemelerin özellikleri; adli yardım, dava giderleri; alternatif uyuşmazlık çözüm yolları incelenmektedir.

 

HKUK328Law of Refugee and Refuge RightsMülteci Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Ders temelinde mülteci statüsü, dünya mültecilerinin durumu, iltica hakkı, ulusalararası düzenlemeler, Avrupa, Türkiye ve Kıbrıs'daki uygulamalar konusunda bilgilere ve tartışmalara yer verilecektir.

 

HKUK336Applied Turkish Taxation SystemUygulamalı Türk Vergi Sistemi
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish

Uygulamalı Türk Vergi Sistemi dersinde, vergi hukukunun temel kavramları ve Türk Vergi Sistemi konularına ilişkin mevcut bilgilerin vergi idaresi ve yargı uygulaması dikkate alınarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. Türk Vergi Sistemindeki uygulama sorunları, teorik boyut göz ardı edilmeksizin olması gerekene de işaret eden sistematik bir yaklaşımla ele alınmakta; vergi hukukunun diğer hukuk alanlarıyla ilişkileri, vergi hukuku metodolojisi ve vergi mevzuatı başlıca inceleme konularını oluşturmaktadır. Bu konular incelenirken teoride edinilen bilgilerin ışığı altında yüksek mahkeme kararları ve idarenin vergi genel tebliğleriyle somutlaştırdığı görüşleri karşılaştırmalı olarak irdelenmekte, vergi kanunlarında yer alan soyut normların uygulamada nasıl biçimlendiği ve yargının bu süreci nasıl yönlendirdiği, içtihatlar ve üretilmiş problemler üzerinde açıklanmaktadır.


HKUK349European Law IAvrupa Birliği Hukuku - I
Catalog Description
This course examines the following topics: Historical background of European Union; sources of EU Law; institutions of EU; cases against member states and institutions of EU; basic principles of EU Law.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu konular irdelenmektedir: Avrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı.

 

HKUK350European Law IIAvrupa Birliği Hukuku - II
Catalog Description
One of the main purposes of European Union is to establish an Internal Market among the member states where factors of production i.e goods, services, persons and capital move freely. In this course, the main principles of European Union Law and the jurisprudence of European Court of Justice regarding the free movement will be thought. Also Area of Freedom, Security and Justice, which is essential for dealing with the legal and criminal issues arising out of free movement, will be explained. Therefore, students will also acquire the knowledge regarding the rules of European Union Law put into force, for establishing co-operation among the member states on criminal and legal matters.
Catalog Description in Turkish
Avrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri de üye devletler arasında üretim faktörlerinin, yani malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbestçe dolaştığı bir İç Pazar yaratmaktır. Bu çerçevede, bu derste, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik temel hukuk ilkeleri Adalet Divanı içtihadı çerçevesinde açıklanacaktır. Ayrıca serbest dolaşımın doğurduğu hukuki ve cezai sorunların çözülmesi bakımından önem taşıyan Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı anlatılacak, üye devletler arasında hukuki ve cezai meselelerde işbirliğini sağlamaya yönelik Avrupa Birliği Hukuk kuralları öğretilecektir.


HKUK355International Political Organizations
Uluslararası Siyasi Kuruluşlar
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Uluslararası siyasi kuruluşlar dersi, uluslararası siyasi kuruluşların, teorik, hukuki ve siyasi esaslarını incelemeyi amaçlar. Bu derste özellikle hükümetlerarası siyasi kuruluşların tanımı yapılarak, sınıflandırılması, tarihi gelişimleri ve yapıları, hukuk kişilikleri incelenmekte, ayrıca uluslararası sisteme etkileri ve bu sistem içindeki işlevleri tartışılmaktadır. Bu kapsam dahilinde uluslararsı örgütlerin karar alma mekanizmaları, üyelik, organlar, hukuki kişilik, yetkiler ve fesih konularına da değinilmektedir. Bu genel kısımdan sonra somut uluslararası örgüt örneği olarak Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi incelenmekte ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren iki mahkeme örneği olarak da Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yer verilmektedir.

 

HKUK357European Union Judicial SystemAvrupa Birliği Yargı Düzeni
Catalog Description
The Course focuses on the composition and powers of court of Justice of European Union as an institution of EU together with General Court and specialized courts.The course also compares EU Judical system with international judicial systems. Finally the course aims to provide information on the cases dealt by course of Justice of the European Union and its contributions to the development of EU law.
Catalog Description in Turkish
Ders çerçevesinde AB'nin kurumsal yapısında yargı organı olarak karşımıza çıkan AB Adalet Divanın ve organ niteliğine sahip olmayan AB mahkemesi ve uzman mahkemenin teşkilatı ve yetkileri, uluslararası yargı ile AB yargısının karşılaştırılması, AB yargısının baktığı alanları AB yargısının AB hukukunun yorum ve uygulamasından doğan uyuşmazlıklar bağlamında AB hukukuna yaptığı katkı ele alınmaktadır.
HKUK367Commercial Enterprises LawTicari İşletme Hukuku
Catalog Description
The course examines the Commercial Enterprises including categorization of enterprises, business enterprises, the concept of the merchant, agents, brokers; the concept of trade mark, commercial name and related issues are also examined.
Catalog Description in Turkish
Bu ders ticaret hukukuna giriş niteliğinde olup, ticari işletme kavramı, tacir, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticaret ünvanı, marka, haksız rekabet gibi temel konuları kapsamaktadır.

 

HKUK368Companies LawŞirketler Hukuku
Catalog Description
The purpose of this course is to study different types of Companies and problems thereof, in light of the provisions of the Turkish Code of Commerce. In this context, unlimited partnerships, commercial partnerships, limited partnerships, joint stock companies, cooperative companies are examined.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.

 

HKUK371Political History - ISiyasi Tarih - I
Catalog Description
1-Siyasi Tarihin anlamı ve Önemi 2-19. Yüzyıl öncesinde Uygarlık Tarihinde meydana gelen önemli gelişmeler (MÖ 5000'lerden itibaren) -Mezopotamya Uygarlığı -Grek Uygarlığı ve Hellenizm -İslamiyetin doğuşu ve genişlemesi -Moğolların ve Türklerin üstünlüğü dönemi -Batının egemenliğinin başlaması 3- Devrimler Dönemi Amerikan Devrimi Fransız Devrimi 1830-1848 Devrimleri Endüstri Devrimi 4- Birinci Dünya Savaşı (Nedenleri ve Sonuçları) incelenmektedir.

 

HKUK372Political History - IISiyasi Tarih - II
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
1- İki Dünya Savaşı arası dönemde devletler arası ilişkiler (1919-1939) 2- II. Dünya Savaşı (Nedeni ve Sonuçları) 3- II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen gelişmeler (Soğuk Savaş- Bloklaşma) 4- İki Kutuplu dünya düzeninden çok merkezliliğe geçiş konuları ele alınmaktadır.
HKUK376Law of LibertiesÖzgürlükler Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Özgürlükler hukukunun genel rejimine ilişkin kuramsal açıklamalar yapılarak hak ve özgürlükler konusuna giriş yapılmaktadır. Bu kuramsal açıklamaların anlaşılabilmesi için özgürlükler hukukuna ilişkin bazı kavramların anlatılması da önem taşımaktadır. Hak ve özgürlüklere ilişkin yapılan çeşitli tasnifler altında hak ve özgürlüklerin gruplandırılmasına ilişkin bilgi verilmektedir. Anayasa Hukuku 2 dersi kapsamında temel hak ve özgürlüklerin korunması rejiminde açıklanan bilgiler de esas alınarak, hak ve özgürlüklerin belli bir kategori ve sıra altında tasniflenerek incelenmesine geçilmektedir. Buna ek olarak ulusal ve uluslararası alanda güvence mekanizmaları hakkında genel bir bilgi verilmesi de dersin içeriği kapsamında yer almaktadır.

 

HKUK378CriminologyKriminoloji
Catalog Description
This course deals with crime and offender. In this context, young offending, adult offending, causes of crime and types of crime are studied. Additionally, the victimology is another subject of this course.
Catalog Description in Turkish
Derste suçlu ve suçluluk kavramları esas alınacaktır. Bu bağlamda genç suçluluğu ve yetişkin suçluluğunun yanında, suçun nedenleri ve suç türleri gibi konular da değerlendirilecektir. Ayrıca viktimoloji konusuna da değinilecektir.

 

HKUK391Sociology of LawHukuk Sosyolojisi
Catalog Description
This course examines: definition of the Sociology of Law; real sources of law; the historical roots of Sociology of Law in light of the views and theories of some important writers, Durkheim, Marx, Max Weber, Montesquieu and others.
Catalog Description in Turkish
Bu ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi hedeflenir. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesinde, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.

 

HKUK392Philosophy of LawHukuk Felsefesi
Catalog Description
This course examines: Sources of law; the concept of law; fundamental characteristics of legal rules; principles of justice; main issues concerning the Philosophy of Law; different theories and related doctrines, the Natural Law school, legal realism, phenomenal legal understanding, the renaissance of Natural Law, the theory of existentialism.
Catalog Description in Turkish
Bu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.

 

HKUK393International Environmental LawUluslararası Çevre Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste uluslararası çevre hukukunun oluşumu, gelişimi, kavramları, kaynakları üzerinde durulacaktır. Bu amaçla, uluslararsı çevre hukukunun ortaya çıkış ndeneleri, çevre hukukuna ilişkin kavramlar ve sorunlar açıklanacak, çevre hukukunun tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Daha sonra uluslararası çevre hukukunun kaynakları ve genel ilkeleri ile çevre hukukunun uygulanması ele alınacaktır. Dersin son kısmında ise uluslarararası çevre hukukuna ilişkin maddi hukuk kuralları konulara bölünerek işlenecektir

​   IV. SINIF DERSLERİ

HKUK401Law of Succession - IMiras Hukuku - I
Catalog Description
The law of succession deals with the passage of a person's property rights at his death. Main topics treated: Intestate succession -parentals, other persons who may inherit-illegitimate children, adopted children, the surviving spouse, testate succession; will, capacity, form, revocation of wills, beneficiaries, conditions and charges, appointment of executor.
Catalog Description in Turkish
Miras hukuku mirasçıların kimler olduğunu, ölen kişinin mirasının mirasçılara geçişini ve paylaştırılmasını düzenler.

 

HKUK402Law of Succession - IIMiras Hukuku - II
Catalog Description
This Course covers: Agreement of inheritance; reserved portion, definition, reduction of disposition, debarred from inheritance and loss of inheritance rights; transfer of estate, universal succession, legal status of the heirs, determination of heirs, debts of the estate, disclaimer of inheritance; partition and distribution of the estate, distribution by the heirs, distribution by the Court.
Catalog Description in Turkish
Miras Hukuku II: Mirasa ehil olma; terekeyi mühürleme; terekenin resmen idaresi gibi konuları içermektedir.

 

HKUK403Law of AdvocacyAvukatlık Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Avukatlık hukuku dersi, avukatlık mesleğini seçecek olan öğrencilerimizin meslekî hayatları açısından önem arz eden formasyonu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin içiriğini ise, avukatlığın kamu hizmeti niteliği, avukatlığın serbest meslek niteliği, avukatların meslek tekeli ve avukatın bağımsızlığı gibi avukatlık mesleğinin özellikleri, avukatların hak ve yükümlülükleri, sorumluluklarının kapsamı, avukat olabilmenin koşulları, avukatlıkla birleşebilen ve avukatlıkla birleşemeyen işler, avukatın yetki ve yükümlülükleri oluşturmaktadır

 

HKUK404Notary LawNoterlik Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Noterlik hukuku dersi, uygulamada yer alacak hukukçuların iş hayatlarında sıkça karşılaşacakları noterlik işlemleri hakkında yeterli derecede bilgi vermeyi ve noterlik mesleğini seçecek olan öğrencilerimizin meslekî hayatları açısından önem arz eden ön formasyonu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin içeriğini ise, noterlik ve noterlik kavramları, noterliklerin kurulması, mesleğe giriş ve sona erme, noterlerin hak ve yükümlülükleri ile gelir giderleri, noterlik kuruluşları ve işleyişleri, noter işlemleri, noterlerin sorumluluğu ve denetimi, noterlik mevzuatı ve işlem formülleri oluşturmaktadır
HKUK405Execution on Judgment Lawİcra Hukuku
Catalog Description
This course covers: Definitions; execution officer, powers and duties, investigation authority, creditor and debtor; execution and garnishment procedure, attachment, forced sale; writ of execution on a judgment; foreclosure on a real estate mortgage; special disposition about commercial papers; cautionary judgment.
Catalog Description in Turkish
İcra Hukuku şu konuları içermektedir: Tanımlar: İcra memuru (yetkileri ve görevleri); alacaklı ve borçlu. İcra Usulü; zorla satış: hükmün icrası; gayrımenkul rehni ile ilgili hususlar; kıymetli evrak ile ilgili özel hükümler.

 

HKUK406Law of Bankruptcyİflâs Hukuku
Catalog Description
Basic concepts of bankruptcy; bankruptcy proceedings, eligibility for bankruptcy, jurisdiction and supervision of bankruptcy voluntary case and involuntary case; liquidation proceedings, creditors' meeting, duties of the debtor, the debtors estate are the topics covered by Bankruptcy law.
Catalog Description in Turkish
İflas konusunda temel açıklamalar; iflasla ilgili usuli işlemler: İflas kararı; tasfiye işlemleri; alacaklılar toplantısı; borçlunun yükümlülükleri; borçlunun gayrimenkulleri, İflas Hukuku'nun konuları arasındadır.
HKUK407Arbitration and International Arbitration LawTahkim Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Dersin amacı, uygulama alanı giderek genişleyen milletlerarası tahkim konusunda öğrenciyi bilgilendirmektir. Bu amaç çerçevesinde dersin ilk başında milletlerarası tahkim hukukuna genel giriş yapılmış ve bu bölümde, tahkimin hukuki niteliği, tarihi gelişimi, kaynakları, tahkimin türleri, tahkim ilişkisinde taraflar, takimin iyi ve kötü olarak tanımlanan yönleri, tahkime gidiş yolları, kurumsal tahkim alanındaki önemli tahkim merkezleri (ICC , ICSID gib..), bunların tahkim tüzüklerinin genel özellikleri ve özellikle UNCITRAL tahkim tüzüğü üzerinde durulmaktadır.Dersin ikinci bölümü ise, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu'na tabi olarak yapılan tahkimin anlatılmasına ayrılmıştır. Bu bölümde ilk önce Türk hukuk uygulamasında tahkimin tarihi gelişim ele alınmakta, kaynakları anlatılmakta ve bu genel bilgilerden sonra Türk tahkim hukuku ve uygulaması açıklanmaktadır.

 

HKUK408Judicial CorrespondenceAdli Yazışma
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste, hukukî yazı ve aşamaları, bu bağlamda yazım öncesi (yazıma hazırlık) aşamaları, yazım aşamaları, son (nihaî) yazım aşamaları, adlî dilekçeler, bu bağlamda dava dilekçesi, cevap dilekçesi, şikâyet dilekçesi, icra ve iflâs davalarında tutanaklar ve talep açma örnekleri, adlî yazışmalar, bu bağlamda adlî yazışma kuralları, adlî yazışma örnekleri (müzekkereler- talimat mahiyetinde müzekkereler, talimatlar), adlî kararlar (tensip kararı, ara kararlar, nihaî kararlar ve içeriği), gerekçe, kanun yollarına ilişkin dilekçeler, bilirkişi raporu hazırlanması, hukukî terimler ve kavramlar konularında bilgi verilecektir.

 

HKUK411Criminal Prodecure Law - ICeza Usul Hukuku - I
Catalog Description
The course covers the following topics: The field of effectiveness of procedural rules; the main standards; principles and systems of criminal procedure; the structure of the judicial system; sources of Turkish criminal procedure law, judges and courts; criminal courts.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: Ceza usul hukukunun kaynakları; bu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği; muhakeme görevi ve makamları; ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları, ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı; ceza muhakemesi işlemleri ve deliller irdelenmektedir.
HKUK412Criminal Prodecure Law - IICeza Usul Hukuku - II
Catalog Description
Topics covered by this course are: Parties to criminal procedure, the public prosecutor, the defendant, their duties and rights; the phases of criminal procedure, commencement and conduct of proceedings, preparatory investigation, final investigation; the law of evidence, discovery devices, arrest, search and seizure; the trial and the judgment, the appellate review and post-conviction remedies.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: hazırlık soruşturması, duruşma ve son soruşturma safhaları; olağan kanun yolları, itiraz ve temyiz; olağanüstü kanun yolları, karar düzeltme, muhakemenin yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısının itirazı ve yazılı emir; şahsi dava konuları ele alınmaktadır

  

HKUK421Labour and Social Security Law - Iİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - I
Catalog Description
The course covers the following topics: Individual labor relations, collective labor relations, sources of labor law, employee, employer, establishment of enterprise, formation of contract of employment, contents of contract, wages, working hours, overtime, paid leaves, annual leaves, dismissal, dismissal pay, lay of allowances, problems related to health and safety at work, responsibly of employer -employess liability, occupational accident.
Catalog Description in Turkish
Bireysel ve Kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarla, işverenin sorumluluğu konularını ele alıp incelemektedir.

 

HKUK422Labour and Social Security Law - IIİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - II
Catalog Description
Collective bargaining, collective agreement, compulsory arbitration, unions, confederations, industrial actions, strikes and lockouts, social security, work injuries and diseases, illness, invalidity insurance, death insurance, retirement, maternity, lump sum payment, contributions are the topics examined in this course.
Catalog Description in Turkish
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir

 

 

HKUK423Private International Law - IMilletlerarası Özel Hukuk - I
Catalog Description
Private International Law deals with relations of persons comprising a foreign element. Main topics: law of nationality, acquisition of Turkish nationality, loss of Turkish nationality, proof of Turkish nationality; status of aliens, rights granted to aliens, political, private, and public rights.
Catalog Description in Turkish
Devletler Özel Hukuku I dersinde "Tâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır

 

HKUK424Private International Law - IIMilletlerarası Özel Hukuk - II
Catalog Description
This course examines: Conflict of Laws, general problems, choice of legal rules -law to be applied to the issue; law of International Civil Procedure, international jurisdiction, state immunity, recognition and enforcement of foreign judgments and arbitral awards.
Catalog Description in Turkish
Devletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir.

 

HKUK444Property LawFİKRİ MÜLKİYET H.
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu dersin hedefi fikir ürünleri üzerindeki haklar ve hukuken korunan konumlar üzerinde bilgi vermek ve uygulamalar yapmaktır. Bu çerçevede telif hakkı, marka, patent, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler incelenmektedir. Ayrıca bunlarla karşılaştırmalı olarak entegre devre topografyaları, yeni bitki çeşitleri ıslahçı hakları, alan adları da değerlendirilmektedir. Çalışmalar, bu gibi hakların ya da hukuken korunan konumların doğumu için koşulları, bunların alış veriş yaşamına girişini sağlayan hukuksal olanakları, ihlâl yollarını, koruma olanaklarını, korumanın süresini ve bunlar arasında belirli noktalardan karşılaştırmalı değerlendirmeleri kapsamaktadır.

 

HKUK445Human Rights Law - Iİnsan Hakları Hukuku - I
Catalog Description
The course covers public law and human rights, interaction between state, individuals, rights and liberties among the society, historical perspective of the problem of limiting authority of the state, national and international documents related to human rights.
Catalog Description in Turkish
Dersin amacı, Kamu hukuku ve insan hakları hakkında öğrencilere derinlemesine bilgi vermektedir. İnsan Hakları Hukuku I dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir

 

HKUK446Human Rights Law - IIİnsan Hakları Hukuku - II
Catalog Description
This course covers: Human rights, historical roots and the development of the concept of human rights at national and international levels; national and international -universal and regional, protection of human rights; the United Nations system and the European Convention on human rights, rights granted, measures foreseen for the protection of said rights, the States' practices.
Catalog Description in Turkish
Bu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri.

 

HKUK451International Law of the Sea IUluslararası Deniz Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste genel olarak, deniz alanlarının hukuki rejimi, devletlerin yetkisi, deniz alanlarının kullanımı ve denizdeki gemilerin seyrüseferini düzenleyen kurallar ele alınacaktır. Bu amaçla deniz hukukunun tanımı, gelişimi, kaynakları ve kavramları incelenecek, uluslararası hukuk kişilerinin deniz alanları ve deniz yatağındaki hak ve yükümlülükleri belirlenecektir. Karasuları, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, derin deniz yatağı ve açık deniz alanlarına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri ele alınacaktır.

 

HKUK455Social Security LawSosyal Sigortalar Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Sigortalılık istatistikleri, sosyal güvenlik reformunun ana hatları, Sigortalılık kavramı, zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık, sigorta yardımları, sigortalılığın başlangıcı ve sona ermesi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, genel sağlık sigortalısı, malullük sigortası, ölüm sigortası, işverenin SGK karşısındaki sorumluluk türleri.

 

HKUK467Negotiable Instruments LawKıymetli Evrak Hukuku
Catalog Description
The course deals mainly with the questions concerning negotiable instruments, namely the registered bill, bill payable to bearer, bill payable to order, debenture, bill of exchange, endorsement, guaranty of a negotiable instrument, prescription, bill of depth promissory note, check, bill of wares, in light of the related articles of the Turkish Code of Commerce.
Catalog Description in Turkish
Bu derste: kıymetli evrakın genel hükümleri; kıymetli evrak kavramı ve özellikleri, çeşitli açılardan tasnifi üzerinde durulacaktır; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali, nev'i değiştirmesi; kambiyo senetleri (ticari senetler); kambiyo senetlerinin ortak özellikleri; poliçe, bono ve çek, niteliği, iktisadi fonksiyonu, şekil şartları, düzenleyenin ve muhatabın sorumluluğu devir şekli, ödeme ve müracaat hakkının kullanılması konuları incelenmektedir.

 

HKUK468Insurance and Maritime Commercial LawSigorta ve Deniz Ticareti Hukuku
Catalog Description
The purpose of this course is to study the principles of Insurance Law. The course covers the theoretical and practical aspects of the concept of insurance in general and then considers property, life, liability, and other types of insurance, in light of legislation in force in Turkey. Within the framework of Maritime Commercial Law: ship, real rights over ships and related topics are studied.
Catalog Description in Turkish

Bu derste: Sigorta hukuku; sigortanın önemi, kısa tarihi gelişimi, özel sigorta hukukunun Türkiye'de düzenlenişi, sigorta teşkilatı, sigorta şirketlerinin denetimi, sigorta sözleşmeleri, özel sigortaların çeşitli açılardan tasnifi ile mal ve can sigortaları üzerinde durulacaktır. Deniz Ticareti Hukuku kısmında ise gemi, gemi üzerindeki ayni haklar, donatan, donatma iştiraki, gemi adamları ve navlun sözleşmeleri incelenecektir.


HKUK471Law and Professional EthicsHukuk ve Meslek Etiği
Catalog Description
The basic value which creates a connection between law and ethics is justice. Within this framework, legal rules and applications must be in conformity with requirements of justice. That is why people who are exercising this profession, in other words lawyers must be just people. Being just is connected with improving the feeling of justice. On the other hand feeling of justice is related with understanding and applying requirements of justice and acting according to these requirements. This course aims to teach ethical principles and values which are special to law profession and must be followed by lawyers. Professional ethics special to lawyers includes duties abaout making and enforcing codes. These duties are closely connected with virtues like honesty, impartiality, reliability, objectivity etc.
Catalog Description in Turkish
Hukuk ile etik arasında bağ kurmayı sağlayan temel değer, hukukun nihai amacı olan adalettir. Bu bağlamda hukukun, hukuk kurallarının ve hukukun uygulanmasının adaletin gereklerine uygun olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu meslekle uğraşanların yani hukukçuların da adil insanlardan oluşması gereklidir. Adil olmak ise adalet duygusunu geliştirmiş olmakla ilişkilidir. Adalet duygusu ise adaletin gereklerini anlama, uygulama ve bu gereklere uygun davranmayla yakından ilgilidir.  Bu dersin amacı da hukukçuluk mesleğine özgü olan ve hukukçuların izlemesi gereken, davranışlarına yön veren etik ilke ve değerlerin aktarılmasıdır. Hukukçulara özgü meslek etiği, yasa koyma ve yasaları uygulamadaki (hakim, savcı, avukat) mesleğe özgü ödevlerden oluşmaktadır. Bu ödevler ise mesleğe özgü geliştirilmesi gereken dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, nesnellik vb. erdemlerle yakından ilişkilidir. 


HKUK482Justice PsychologyAdalet Psikolojisi
Catalog Description
The major goal of this course is to provide a broad overview on the topics of crime and criminal justice system within its historical background, classifications of the criminals, criminal law institutions, victimology and applications of punishmet executions, within the applications of psychology discipline.
Catalog Description in Turkish
Adalet Psikolojisi dersi, suç, suçlu kavramlarını ve bunların tarihsel boyutunu, suçluların sınıflandırılması yöntemlerini, ceza hukuku kurumlarını, yargı sürecini ve hakimlerin karar almasında etkili olan unsurları, viktimoloji, ceza infazı gibi kavramları, günümüzde ayrı bir bilimsel disiplin haline gelen adalet psikolojisinin çağdaş verilerinden hareketle incelenmesini amaç edinir.

 

HKUK491Public Procurement LawKamu İhale Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Avrupa Birliği Kamu İhale Hukuku Kamu İhale Kanununun Kapsamı ?amu İhale Kanununun Kapsamı Kamu İhale Kanunun Temel İlkeleri Kamu İhale Kanununa Göre İdarelerce Uyulması Gereken Kurallar ?amu İhale Süreci Türk Bütçe Süreci ele alınmaktdır.

 

HKUK492Law of Advocacy in TRNCKKTC AVUKATLIK H.
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Bu derste KKTC'de avukatlık mesleği, temel özellikleri,bir avukatın mahkemeye karşı görevleri, meslek sırları, avukatların müvekkilleriyle ve meslektaşlarıyla olan münasebetleri, davacı ve davalı tarafların avukat tutma varakası,ücret tespit edilmesinde dikkate alınması gerek hususlar,KKTC Avukatlar Yasası anlatılmaktadır.
  
HKUK493Ordinary Partnership, Joint-Venture,Consortium in PracticeUygulamada Adi Şirket Joint-Venture Konsorsiyum
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
1- Ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve/veya bir yatırımın gerçekleştirilmesinde yararlanılabilecek hukuki yapılar 2- Ticaret şirketleri ile adi şirketlerin temel özellikleri, düzenlendikleri yerler ve tercih edilme nedenleri 3- Joint-Venture ve Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıkların Türk Hukuku açısından hukuki niteliği 4- Türk Borçlar Kanunu?nun 620-645. maddelerinde düzenlenen adi şirket sözleşmesi hükümlerinin incelenmesi 5- Joint-Venture ve Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıkların doğuşu ve tercih edilme nedenleri 6- Joint-Venture şeklinde kurulan ortaklıkların tanımı ve temel özellikleri 7- Türk Hukukunda Joint-Venture ortaklıklarının türü olarak İş Ortaklıkları ve Ortak Girişimler 8- Türk Borçlar Kanunu?nun 620-645. maddelerinde düzenlenen adi şirket sözleşmesi hükümlerinin Joint-Venture şeklinde kurulan ortaklıklara uygulanması 9- Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıklarının tanımı ve temel özellikleri 10- Türk Borçlar Kanunu?nun 620-645. maddelerinde düzenlenen adi şirket sözleşmesi hükümlerinin Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıklara uygulanması 11- Joint-Venture ve Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıklar arasındaki benzerlikler ve farklar 12- Joint-Venture ve Konsorsiyum şeklinde kurulan ortaklıklar ile ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır.
HKUK494Law of TransportationHava Taşıma Hukuku
Catalog Description
 
Catalog Description in Turkish
Hava taşıma hukuku, taşıma hukukunun önemli bölümlerinden birini oluşturur. Hava gemisi kavramı, hava gemisi sicili, mülkiyet ve rehin bahislerinin incelenmesinden sonra, işleten kavramı ve işletenin sorumluluğu açıklanmaktadır. Hava Taşıma Hukukunun en önemli konuları arasında hava taşıma sözleşmeleri yer almaktadır. Hava taşıma sözleşmesi tanımı, tarafları, alt ayrımları ve bu alanda düzenlenen belgeler ve hava taşıyıcısının sorumluluğu ulusal hukuk ve uluslararası sözleşmeler kapsamında incelenmektedir.
HKUK497Forensic MedicineAdli Tıp
Catalog Description
Medical jurisprudence deals with the possibilities of applying medical principles and rules to criminal law and criminal procedure law, for the establishment of the identity of criminals and victims. The main topics treated are: establishment of identity, death in a legal sense, autopsy, wounds, abortion, rape, the post mortem report.
Catalog Description in Turkish
Adli Tıp dersinde şu konular incelenmektedir: Belirli suçların ve suçluların ortaya çıkarılmasında ve delillerin tespitinde kullanılan tıbbi bilgiler (kimliğin tespiti; ölüm; otopsi; yaralar; lekeler; ırza geçme, rapor).​

DAÜ Web Siteleri