Skip Navigation LinksJustice-Associate-Program-(Turkish)

Adalet Ön Lisans Programı (Türkçe)

Genel Bilgi

Eğitim esas olarak Türk Hukuk Sistemi’ne dayalı bulunmakta; Türkiye'deki Adalet Meslek Yüksekokullarının eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak mesleğin icrasında faydalı birçok ders yanında uygulamalı bilgisayar dersleri de verilerek öğrencilerin iş hayatında avantaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce'nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, Türkiye'deki Adalet Meslek Yüksekokullarından farklı olarak yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulmaktadırlar. Böylece günümüz koşullarında rekabet edebilecek, nitelikli adalet personeli ve ara eleman yetiştirilmiş olacaktır.

Eğitim / Öğrenim

Adalet Meslek Yüksekokulunun öncelikli amacı, mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık ön lisans programında öğrencilerimiz temel hukuk bilgisi almakta, bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğrenmektedirler. Ayrıca yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulma hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır.

Olanaklar

Adalet Meslek Yüksekokulunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sınıflar, öğrencilerin mesleki alanda yetişmesini sağlayan bilgisayar laboratuvarları, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi, öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ve öğrencilerin yiyecek -içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphanesinde, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin hukuk kitapları ve dergi koleksiyonu ile elektronik veri tabanları mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Kariyer Olanakları

Türkiye'de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulması, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacını artırmıştır. Bunun yanı sıra özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede mezun öğrenciler gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olmaktadır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında noterlerde, avukat bürolarında özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerinde öğrenim görme olanağına sahip olmaları programın önemli bir avantajıdır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1171
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: info@hukuk.emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr


Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Hukuka Giriş (ADLT101)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin amacı, öğrencilere meslekî eğitimlerinin başında hukuk ve hukukla ilgili diğer temel kavramları tanıtmaktır. Derste, toplumsal yaşamı düzenleyen ve kısaca sosyal düzen kuralları olarak ifade edilen kurallar (din, ahlâk ve görgü kuralları gibi) karşısında hukukun kavramsal anlam ve önemi üzerinde durulduktan sonra, hukuk kurallarının temel nitelikleri ve çeşitleri, hukuksal yaptırım kavramı ve çeşitleri, belli başlı hukuk sistemleri, hukukun bilimsel inceleme alanları, hukukun bölümleri ve alt dalları, hukukun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması ile hak, ehliyet, kişi ve kişilik, aile, miras, eşya ve mülkiyet ile sorumluluk gibi temel kavramlar ele alınacaktır
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında, adalet hizmetleri sektöründe meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere, yargı çeşitleri, bu bağlamda Anayasa Yargısı, Adlî Yargı, Uyuşmazlık Yargısı, İdarî Yargı, Seçim Yargısı ve Hesap Yargısı, her bir yargı çeşidinde bulunan yetkili yargı yerleri (mahkemeler), bunların kuruluşu ve görevleri, yargılamaya hâkim olan ilkeler, yargı görevlileri, bu bağlamda hâkimler, savcılar, kalem görevlileri, tahkim ve hakem mahkemeleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, öğrencilerin yargı (mahkemeler) teşkilatı, yargılamaya hakim olan ilkeler ile yargı görevleri hakkında temel bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında pek çoğu yargı organları nezdinde adalet meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel örgüt yapısını, bu yapı içinde devlet organlarının ve bunların işlevlerinin neler olduğunu, bireylerin devlete devletin de bireylere karşı sahip olduğu hak ve yetkiler ile yerine getirmek zorunda bulunduğu yükümlülük ve görevleri ve bunların hukuki sınırları konusunda bilgi verilecektir. Bu ders ile iktidar, devlet, egemenlik, temel hak ve özgürlükler gibi anayasa hukukunun temel kavramları ile Türk Anayasal Sisteminin temel nitelikleri hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında laiklik, sosyal devlet, hukuk devleti, insan haklarına saygılı devlet, hukukun üstünlüğü, demokrasi, eşitlik ve adalet gibi kavramlar da ele alınacaktır. Yine 1982 Anayasası uyarınca geçerli olan parlamenter hükümet sistemi ve bunun işleyişi ile devletin üç temel organı (yasama, yürütme ve yargı organları) arasında devlet yönetimi hususunda gerçekleştirilen görev ve yetki dağılımı ve rejim içinde yargı organlarının konumu da inceleme konusu yapılacaktır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders ile, ilk önce, Türk Medenî Kanunu’nun pozitif sistemine bağlı kalınmak suretiyle, öğrencilere medenî hukukun kavramsal yönü ve tarihsel süreci, bu alana özgü hukuksal ilişkilerin yasal düzenlenme amacı, başlangıç hükümlerinin (TMK m. 1-7) anlamı, kapsam ve önemi üzerinde durularak, sırasıyla; yasaların yorumlanması, yasal ve hukuksal boşlukların tamamlanması (doldurulması) dürüstlük ve iyiniyet ilkeleri, ispat yükü ve resmi belgelerin ispat gücü konuları ele alınacaktır. Daha sonra, Kişiler Hukuku kapsamında, kişi ve kişilik kavramları, gerçek kişilik, gaiplik, kişiliği koruyan davalar, dernekler ve vakıflar hukuku genel hatlarıyla anlatılacaktır. Borçlar Hukuku’nda ise, Borçlar Kanunu’ndaki genel nitelikteki kurallar ve kurumlar ile temel kavramlar, borç ilişkisinin kaynakları, özel borç durumları, borçların hüküm ve sonuçları ile borçların sona ermesi konuları hakkında temel bilgi verilip, öğrenciler özel sözleşme türleri hakkında kavramsal olarak bilgilendirilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, Medenî Hukuku’nun Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku kısmı ile Borçlar Hukuku’nun temel kavram ve kurumları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır

Klavye - I (BYTM117)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -

Büro Yönetim Teknikleri (BYTM119)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Temel İngilizcesi - I (ENGL153)

Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 2

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında adli yargı kolu içinde ceza mahkemelerinde de görev alabilen öğrencilere suç ve ceza kavramları, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının kişi, zaman ve yer itibariyle uygulanması, suç teorisi, suçun unsurları, teşebbüs ve iştirak gibi suçun çeşitli işleniş şekilleri, suçluluğu ortadan kaldıran nedenler ve hukuka uygunluk nedenleri gibi genel ceza hukukunun çeşitli kurumları ile meslekleri ile ilgili görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal gibi muhtelif suç türleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile ceza kanununun genel ve özel kısımları hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında, adlî yargı içinde, hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, hukuk mahkemelerinin görev ve yetkileri, davada taraflar ve tarafların temsili, davanın açılması, davaya cevap, tahkikat, ispat ve delil sistemi, sözlü yargılama evresi, mahkemenin verdiği kararlar, davadaki özel durumlar (hadise, bekletici sorun, dava arkadaşlığı, davaların ayrılması ve birleştirilmesi, davaya müdahale, davanın ihbarı, davadan feragat, sulh ve davayı kabul, karşı dava, ıslah, dava dosyasının işlemden kaldırılması, delil tespiti, ihtiyati tedbirler vb.), hükme karşı başvurulacak kanun yolları (temyiz, karar düzeltme vd.) ve hükmün kesinleşmesi konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile öğrencilerin mezun olduktan sonra yoğunlukla istihdam edildikleri alanlardan birini teşkil eden hukuk mahkemelerindeki yargılama sürecini temel olarak kavramaları ve bu süreç içinde kendilerinin yapacakları işlemler hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında pek çoğu devlet memuru statüsünde yargı organları nezdinde görev alacak öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde idare, idarenin örgüt yapısı, idari fonksiyon ve idarenin işlemleri, idarenin personeli konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti İdaresinin kuruluş ve işleyişine hâkim olan idarenin yasallığı, hukuka bağlı idare ve hukuk devleti gibi temel ilkeler, İdari teşkilatın temel yapısı, idari işlem kuramı ve kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca sahip olduğu hak ve yetkiler ile ödev ve sorumluluklar hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu dersin birinci bölümünü oluşturan Aile Hukuku’nda aile kavramı ve Türk aile hukukuna egemen olan ilkeler belirtildikten sonra, dersin amacı doğrultusunda sırasıyla; nişanlanma, evlenme, evliliğin genel ve özel hükümleri, boşanma, evlat edinme, soybağı (tanıma, soybağının reddi ve babalık davaları), velayet ve vesayet hukukuna özgü bazı temel konular anlatılacaktır. Dersin ikinci bölümünü oluşturan Miras Hukuku’nda, mirasçı, tereke, miras bırakan gibi temel kavramlar açıklandıktan sonra; yasal mirasçılık ve yasal miras payları, şekli ve maddi anlamlarda ölüme bağlı tasarruf kavramı, mirasın kazanılması ve geçmesi süreci, özellikle de Miras Hukuku’ndan kaynaklanan belli başlı davaların (iptal-tenkis-denkleştirme-miras sebebiyle istihkak ve reddin iptali gibi) konusu, tarafları ve sonuçları, son olarak da miras ortaklığı ve mirasın paylaşılması konuları ele alınacaktır. Bu dersin son bölümünün konusu olan Eşya Hukuku’nda ise, Eşya Hukuku’nun yasal sistematiği göz önünde bulundurulmak suretiyle, aynî hak kavramı, içeriği, tabi olduğu ilkeler, zilyetlik kavramı ve kurumu, tapu sicili, mülkiyet hakkının konusu, içeriği ve türleri, sınırlı aynî haklar ve özellikle de rehin hukukuna egemen ilkeler ve bu alana ilişkin olarak taşınmaz rehinleri ve taşınır rehni türleri üzerinde durulmak suretiyle öğrencilere pratik açıdan önemli temel bilgiler verilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra, hukuk mahkemelerinde görev alabilecek öğrencilere, Medenî Hukukun, Aile- Miras ve Eşya Hukuku kısmına ilişkin olarak sıklıkla karşılaşabilecekleri temel hukukî kavram ve kurumlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Klavye - II (BYTM126)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 3 | ECTS: -

Temel Muhasebe (BYTM128)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 1 | ECTS: -

Temel İngilizce - II (ENGL154)

Kredi: 5 | Ders Saati (saat/hafta): 5 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Dönem 3

Mali Hukuk Bilgisi (ADLT201)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında adalet hizmetleri sektöründe meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere kamu ekonomisinin işleyişine dair temel ilkeler, kamu maliyesinin temel kavramları, malî hukuk ve malî hukukun temel ilke ve kavramları, kamu gelirlerinin toplanması ve kamu giderlerinin yapılmasında tabi olunan temel hukuki ilkeler, devlet bütçesi kavramı, bütçe türleri ve bütçe ilkeleri, kamu gelirleri ve harcamalarının farklı türleri, vergi ve harç kavramları ve bu mali yükümlülüklerin temel unsurları konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile malî hukuk ve malî hukuka dair temel kavram, ilke ve kurallar hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 3 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında, icra dairelerinde icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak görev alabilecek öğrencilere, cebrî icra çeşitleri, icra teşkilâtı ve bu meyanda İcra ve İflâs Kanunu’nu birinci derecede uygulamakla görevli olan icra dairesi, icra dairelerinin yapmış oldukları işlemlere karşı başvurulan şikâyet yolu, genel haciz yoluyla takip ve bu takibin safhaları olarak takip talebi, ödeme emri ve kesinleşmesi, bu bağlamda ödeme emrine itiraz ve itirazın hükümden düşürülmesi (itirazın kaldırılması ve itirazın iptali davası), mal beyanı, haciz, bu bağlamda haczin konusu, yapılması ve etkisi, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi, haczedilemeyen mal ve haklar, hacze iştirak, hacizde istihkak davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması safhası, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesi, ilâmlı icra, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, ihtiyatî haciz konularında bilgi verilecektir. İcra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak çalışacak mezunlar, İcra ve İflâs Kanununu birinci derecede uygulamakla görevli olduklarından, bu ders ile öğrencilere İcra Hukuku’nun temel ilke, kavram, kurum ve kuralları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, öğrencilere idarenin yargısal yoldan denetimi, idari işlem kuramı uyarınca hukuka uygun/aykırı idari işlem kavramı ve idarenin işlem ve eylemlerine karşı bireylerin sahip olduğu yargısal korunma yolları, idari dava ve uyuşmazlık türleri, idari yargılama usulü ve idari yargıya hakim olan temel ilkeler konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile adalet bakanlığı bünyesinde idari yargı yerleri nezdinde görev alabilen öğrencilere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere idari yargı ile ilgili yasalarda düzenlenmiş temel yargılama kavram, ilke ve kuralları hakkında teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 4 | Ders Saati (saat/hafta): 4 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu ders ile, mezun olduktan sonra icra müdür ve icra müdür yardımcısı veya diğer bir adalet meslek mensubu olarak çalışabilecek öğrencilere, ticaret hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında genel nitelikte teorik bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, derste ticari işletme hukuku kapsamında, ticari işletme ve tacir kavramları, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, haksız rekabet ve diğer ilgili kavramlar ele alınacak; şirketler hukuku kapsamında adi şirket ve ticaret şirketleri ve özellikle anonim şirket üzerinde durulacak; kıymetli evrak hukuku kapsamında ise, bono ve çek incelenecektir.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında yargı yerleri (mahkemeler) yazı işleri bürolarında (kalemde) çalışacak öğrencilere, Cumhuriyet Savcılığı ve Ceza Mahkemeleri’nde kalem işlemleri, Ayniyat Talimatnamesi, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri (kalem hizmetleri, defterler-kartonlar, diğer yazı işleri İdari Yargı’da kalem işlemleri (kalem hizmetleri, defterler-kartonlar, diğer yazı işleri), Askeri Yargı’da kalem işlemleri, Yargıtay’da kalem hizmetleri konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra yargı yerleri yazı işleri bürolarında (kalem’de) çalışacak öğrencilere, bu statüleri dolayısıyla yapacakları kalem hizmetleri, tutacakları defterler-kartonlar ve diğer yazı işleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Bilgisayar (ADLT211)

Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Bu derste mezun oldukları zaman Adalet Bakanlığında meslek mensubu olarak görev alacak öğrencilerimize Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilip tüm yurtta işletime alınmış olan UYAP Ulusal Yargı Ağı Projesi, bu sistemin çalışma kural ve ilkeleri ile UYAP kapsamında yer alan dokümanlar tanıtılacak ve bunları etkin biçimde kullanma yeteneği kazandırılacaktır. Bu ders ile UYAP çerçevesinde mesleki alanda bilgisayar kullanımı becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır

Klavye - III (BYTM223)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Yazılı anlatım, kendine özgü kuralları ve bir geleneği olan yazı diline egemen olmayı gerektirmektedir. Yazım, noktalama, cümle yapısıyla ilgili metinlerle karşılaşma, temel kavramları doğru kullanma öğrencinin yazma becerisini geliştirmektedir. Bu ders, Türkçenin dil kurallarının, yazılı anlatım kurallarının anlatımı ve uygulanmasıyla öğrencilerin yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir.
Kredi: 3 | Ders Saati (saat/hafta): - | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında adli yargı kolu içinde ceza mahkemelerinde de görev alabilen öğrencilere ceza yargılaması kavramı, ceza yargılamasına egemen olan temel ilkeler, ceza yargılamasının temel kavramları, ceza yargılamasına katılan kişi ve tarafların hak ve yetkileri ile birbirleriyle olan ilişkileri ile ceza yargılamasının işleyiş süreci konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile ceza usul hukukunun temel ilke, kavram ve kurumları hakkında öğrencilerin teorik bilgi edinmesi amaçlanmaktadır

Dönem 4

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun oldukları zaman adalet meslek mensubu olarak kamu veya özel sektörde çalışacak olan öğrencilere adalet hizmetlerinin ifası sırasında gözetilmesi gereken temel etik gerekler, adalet meslek ahlakı konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile genel olarak bir kamu personeli-devlet memuru özel olarak ise bir adalet meslek mensubu olarak görev yaparken izlenmesi gereken temel davranış kurallarının etik boyutu hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında iflâs dairelerinde iflâs müdürü ve iflâs müdür yardımcısı olarak görev alabilecek öğrencilere, iflâs teşkilâtı, iflâs sebebi ve iflâsa tâbi olan kişiler, iflâs yolları, bu bağlamda genel iflâs yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu, doğrudan doğruya iflâs yolu, iflâsın müflis ve alacaklılar bakımından hukukî sonuçları, iflâsın tasfiyesi, bu bağlamda iflâs masasının teşkili, iflâs masasının idaresi, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması, iflâsın kapanması ve kaldırılması, iflâsın kamu hukuku bakımından sonuçları, iptal davası, iflâstan sonra ve mal varlığının terki suretiyle konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, mezun olduktan sonra, icra ve iflâs müdür ve yardımcısı olarak çalışacak öğrencilere, İflâs Hukuku’nun temel ilke, kavram, kurum ve kuralları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, adalet bakanlığı bünyesinde cumhuriyet savcılıkları ile ceza ve tevkif evlerinde de görev alabilen öğrencilere ceza infaz hizmetleri, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar başta olmak üzere çeşitli ceza mahkumiyet hükümleri ve diğer güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesine egemen kural ve ilkeler ile bu konuda yapılan işlem ve uygulamalar, ceza ve tevkif evi yönetimi, bu yönetim biçiminin gerektirdiği özellikler ve tabi olduğu kurallar, hükümlünün ıslah süreci konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile infaz hukuku ve cezaevi yönetimi hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında yargı yerlerinin yanı sıra avukatlık büroları ve noterliklerde meslek mensubu olarak çalışacak öğrencilere, avukat ve avukatlık kavramı, avukatlık hizmetinin hukuk uygulamasındaki önemi, işleyişi ve yargılama makamları ile iddia makamı arasında savunmayı temsil etmesi nedeniyle avukatların hak, yetki, yükümlülükleri ve sorumlulukları; noterlik ve noter hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde noterlik hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları, noterlik işlemleri, noterlik örgütü ve noterlik hizmetlerinin yürütülmesi konularında bilgi verilecektir. Bu ders ile, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Avukatlık ve Noterlik Hukuku’nun temel ilke ve kuralları hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, Avrupa Birliğinin dayandığı ilkeler, birliğin temel kurumları ve AB Hukukunun çeşitli kaynak ve kuralları ile Avrupa Birliği içindeki yargı organları ve bunların yetkileri konularında öğrencilere bilgi verilecektir. Bu ders ile ülkemizin de bir üyesi olmayı hedeflediği AB’nin hukuku hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.
Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -
Bu derste, mezun olduklarında adalet hizmeti sektöründe meslek mensubu olarak çalışan öğrencilere, hukukî yazı ve aşamaları, bu bağlamda yazım öncesi (yazıma hazırlık) aşamaları, yazım aşamaları, son (nihaî) yazım aşamaları, adlî dilekçeler, bu bağlamda dava dilekçesi, cevap dilekçesi, şikâyet dilekçesi, icra ve iflâs davalarında tutanaklar ve talep açma örnekleri, adlî yazışmalar, bu bağlamda adlî yazışma kuralları, adlî yazışma örnekleri (müzekkereler- talimat mahiyetinde müzekkereler, talimatlar), adlî kararlar (tensip kararı, ara kararlar, nihaî kararlar ve içeriği), gerekçe, kanun yollarına ilişkin dilekçeler, bilirkişi raporu hazırlanması, hukukî terimler ve kavramlar konularında bilgi verilecektir.

Klavye - IV (BYTM230)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 1 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): 2 | ECTS: -

Halkla İlişkiler ve Mesleki İletişim (BYTM232)

Kredi: 2 | Ders Saati (saat/hafta): 2 | Lab (saat/hafta): - | Uygulama (saat/hafta): - | ECTS: -

Detaylı Bilgi Başvur

Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi

2021–2022 Akademik Yılı için DAÜ programlarına sınavsız olarak yerleştirilecek ve burs alacak öğrenciler için başvuru sistemi.

Kabul ve Kayıt Koşulları Başvur

Uluslararası Öğrenciler & GCE

Bu sistem yalnızca uluslararası öğrenciler ve GCE ile başvuracak KKTC vatandaşı öğrenciler içindir.

Kabul ve Kayıt Koşulları Başvur

Lisansüstü

Master ve doktora programlarına başvuru sistemi.

DAÜ Web Siteleri